Technika odbioru telewizyjnego (wyd. 2)

Technika odbioru telewizyjnego, mgr. inż. J. Chabłowski, mgr inż.W. Skulimowski, dr inż. A. Wojnar
Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, nakład 5190 egz., Warszawa, 1963 [1]

" W książce omówiono ogólne zasady odbioru telewizyjnego i działanie poszczególnych członów odbiornika telewizyjnego. Omówiono również metody projektowania odbiorników oraz przeprowadzono analizę najczęściej spotykanych układów.
 Książka przeznaczona jest dla inżynierów i starszych techników pracujących przy projektowaniu, produkcji i badaniu odbiorników telewizyjnych oraz dla studentów odpowiednich wydziałów wyższych szkół technicznych."

 • Wykaz ważniejszych oznaczeń (9)
 • Wstęp (11)
 1. Zasady odbioru telewizyjnego (15)
  1.1. Zadania telewizji.
  1.2. Wrażenia świetlne.
  1.3. Analiza obrazu.
  1.4. Transmisja sygnału telewizyjnego.
  1.5. Synteza obrazu.
  1.6. Układy blokowe odbiorników.
  1.7. Główne właściwości odbiorników.
  Literatura.
 2. Sygnał telewizyjny (41)
  2.1. Normalizacja sygnałów telewizyjnych.
  2.2. Parametry analizy.
  2.3. Impulsy synchronizujące.
  2.4. Sygnał wizyjny.
  2.5. Modulacja wizyjna.
  2.6. Sygnał dźwiękowy.
  2.7. Częstotliwości robocze.
  Literatura.
 3. Układy lampowe (71)
  3.1. Problematyka układów liniowych.
  3.2. Lampy elektronowe i ich parametry.
  3.3. Układ o podstawie katodowej.
  3.4. Podstawa anodowa i podstawa siatkowa.
  3.5. Właściwości lamp w zakresie fal ultrakrótkich.
  3.6. Źródła szumów w układach lampowych.
  3.7. Współczynnik szumów układów lampowych.
  Literatura.
 4. Zasady techniki impulsowej (101)
  4.1. Impulsy i ich widma.
  4.2. Liniowe kształtowanie impulsów. Podstawy analizy.
  4.3. Obwody różniczkujące.
  4.4. Obwody całkujące.
  4.5. Nieliniowe kształtowanie impulsów.
  4.6. Obcinanie. Układy obcinaczy.
  4.7. Wzmacnianie impulsów.
  4.8. Wytwarzanie impulsów.
  Literatura.
 5. Antena i człon wielkiej częstotliwości (138)
  5.1. Propagacja fal metrowych i decymetrowych.
  5.2. Wymagania dotyczące instalacji antenowej.
  5.3. Anteny telewizyjne i ich właściwości.
  5.4. Anteny dipolowe.
   5.4.1. Dipol półfalowy prosty.
   5.4.2. Dipol pętlowy.
   5.4.3. Anteny dipolowe z elementami bienrymi. Anteny Yagi.
  5.5. Inne anteny telewizyjne.
   5.5.1. Dipol V.
   5.5.2. Dipol stożkowy.
   5.5.3. Dipol z reflektorem kątowym.
   5.5.4. Antena spiralna.
  5.6. Anteny pokojowe.
   5.6.1. Dipol pokojowy  λ/2.
   5.6.2. Pokojowy dipol pierścieniowy.
   5.6.3. Dipol krótki wbudowany w skrzynkę odbiornika telewizyjnego.
  5.7 Linie przesyłowe.
   5.7.1. Symetryczna linia taśmowa.
   5.7.2. Symetryczna linia ekranowana.
   5.7.3. Kabel koncentryczny.
  5.8. Dopasowanie anteny i odbiornika do linii przesyłowej.
  5.9. Minimalne napięcie na wejściu odbiornika.
  5.10. Obwody wejściowe.
   5.10.1. Obwód wejściowy sprzężony indukcyjnie.
   5.10.2. Obwód wejściowy typu π.
   5.10.3. Układy wejściowe szerokopasmowe.
  5.11. Układy wzmacniaczy wielkiej częstotliwości.
   5.11.1. Kaskoda.
   5.11.2. Wzmacniacz z uziemioną siatką.
  5.12. Mieszacz.
  5.13. Heterodyna.
  5.14. Głowice wielkiej częstotliwości na zakresy I/III.
  5.15. Odbiór telewizyjny w zakresie fal decymetrowych.
   5.15.1. Przegląd zagadnień.
   5.15.2. Przemiana i wzmocnienie.
   5.15.3. Głowice wielkiej częstotliwości na zakres IV/V.
   5.15.4. Sprzężenie głowicy wielkiej częstotliwości ze wzmacniaczem pośredniej częstotliwości.
  Literatura.
 6. Wzmacniacze pośredniej częstotliwości wizji (203)
  6.1. Wybór częstotliwości pośredniej.
  6.2. Wymagania dotyczące wzmacniaczy częstotliwości pośredniej.
  6.3. Wzmacniacz synchroniczny z pojedynczymi obwodami rezonansowymi.
  6.4. Wzmacniacze wielorezonansowe z pojedynczymi obwodami rezonansowymi.
  6.5. Wzmacniacze wielorezonansowe z transformatorami bifilarnymi.
  6.6. Wzmacniacze z filtrami dwuobwodowymi.
  6.7. Wzmacniacze z filtrami dwuobwodowymi rozstawionymi.
  6.8. Inne obwody stosowane we wzmacniaczach częstotliwości pośredniej.
   6.8.1. Obwód rezonansowy typu π.
   6.8.2. Filtr typu T.
   6.8.3.  Różne rodzaje filtrów dwuosobowych.
  6.9. Eliminatory sygnałów niepożądanych.
   6.9.1. Eliminator sprzężony indukcyjnie.
   6.9.2. Eliminator sprzężony pojemnościowo.
   6.9.3. Inne układy eliminatorów.
  6.10. Zagadnienie fazy we wzmacniaczu pośredniej częstotliwości wizji.
  Literatura.
 7. Detektory i wzmacniacze wizji. Składowa stała (263)
  7.1. Układy detekcyjne sygnału wizji.
  7.2. Teoria prostownika jednopołówkowego.
   7.2.1. Prostowanie jednopołówkowe napięć sinusoidalnych.
   7.2.2. Prostowanie jednopołówkowe przebiegów impulsowych.
  7.3. Detektor diodowy ze sprzężeniem pojemnościowym.
  7.4. Detektor diodowy ze sprzężeniem transformatorowym.
  7.5. Oporność wejściowa detektora diodowego.
  7.6. Wzmacniacze wizji. Wymagania ogólne.
  7.7. Wzmacniacz RC nieskompensowany.
  7.8. Kompensacja szeregowa.
  7.9. Kompensacja równoległa.
  7.10. Kompensacja szeregowo - równoległa.
  7.11. Wzmacniacze ze sprzężeniem zwrotnym.
  7.12. Stany nieustalone we wzmacniaczach wizji.
  7.13. Porównanie metod kompensacji.
  7.14. Składowa stała we wzmacniaczach wizji.
   7.14.1. Wzmacniacz prądu zmiennego.
   7.14.2. Wzmacniacz prądu stałego.
  7.15. Odtwarzanie składowej stałej.
   7.15.1. Diodowy układ odtwarzania składowej stałej.
   7.15.2. Inne układy odtwarzania składowej stałej.
  7.16. Sterowanie lampy obrazowej sygnałem wizyjnym.
  Literatura.
 8. Układy regulacyjne w torze wizji (311)
  8.1. Wstęp.
  8.2. Automatyczna regulacja wzmocnienia.
   8.2.1. Właściwości i parametry układów ARW.
   8.2.2. Układy ARW z prostowaniem diodowym.
    8.2.2.1. Układy ARW z prostowaniem "średnim".
    8.2.2.2. Ukłądy ARW z prostowaniem szczytowym.
   8.2.3. Układy ARW ze wzmocnieniem.
   8.2.4. Kluczowane układy ARW.
   8.2.5. Układy ARW z opornikiem nieliniowym.
   8.2.6. Inne układy ARW.
   8.2.7. Rozdział napięcia regulacyjnego.
  8.3. Ręczna regulacja kontrastu.
  8.4. Ręczna regulacja jaskrawości.
  8.5. Automatyczna regulacja jaskrawości.
   8.5.1. Proste układy automatycznej regulacji jaskrawości.
   8.5.2. Złożone układy automatycznej regulacji jaskrawości.
  8.6. Automatyczna regulacja kontrastu.
  8.7. Złożone układy regulacyjne w torze wizji.
  8.8. Regulacja wyrazistości obrazu telewizyjnego.
   8.8.1. Zniekształcenia liniowe i ich wpływ na obraz telewizyjny.
   8.8.2. Proste układy regulacji wyrazistości.
   8.8.3. Złożone układy regulacji wyrazistości.
  8.9. Regulacja częstotliwości heterodyny.
   8.9.1. Automatyczne dostrajanie heterodyny.
   8.9.2. Wskaźniki dostrojenia.
  8.10. Regulacja (sterowanie) zdalna odbiornika.
  Literatura.
 9. Lampy obrazowe (375)
  9.1. Zasady konstrukcji i działania lamp obrazowych.
  9.2. Metody ogniskowania i centrowania strumienia elektronów.
   9.2.1. Ogniskowanie elektryczne strumienia elektronów.
   9.2.2. Ogniskowanie magnetyczne strumienia elektronów.
   9.2.3. Centrowanie strumienia elektronów.
  9.3. Metody odchylania strumienia elektronów.
   9.3.1. Odchylanie elektryczne strumienia elektronów.
   9.3.2. Odchylanie magnetyczne strumienia elektronów.
  9.4. Cewki odchylające.
  9.5. Pułapka jonowa.
  9.6. Ekrany i ich właściwości.
  9.7. Charakterystyki i parametry lamp obrazowych.
  9.8. Rozwój lamp obrazowych.
  9.9. Systemy projekcyjne.
  Literatura.
 10. Człon synchronizacji (410)
  10.1. Wstęp.
  10.2. Selektory amplitudy.
   10.2.1. Selektor diodowy.
   10.2.2. Selektor triodowy.
   10.2.3. Selektor pentodowy.
  10.3. Selektory o małej wrażliwości na zakłócenia.
   10.3.1. Obwód siatkowy selektora.
   10.3.2. Selektory z ograniczaniem zakłóceń.
   10.3.3. Selektory z wygaszaniem zakłóceń.
  10.4. Separatory impulsów synchronizacji.
  10.5. Separacja impulsów synchronizujących linii i ramki przez różniczkowanie.
  10.6. Separacja impulsów synchronizacji ramki przez całkowanie.
   10.6.1. Przykłady rozwiązań separatorów różniczkujących i całkujących.
  10.7. Międzyliniowość odtwarzania.
  10.8. Separatory nieliniowe.
  10.9. Separator tranzytronowy.
  10.10. Separatory jednoimpulsowe.
   10.10.1. Separatory w układzie multiwibratora jednostanowego.
   10.10.2. Separator wygaszony napięciem odchylającym.
   10.10.3. Separator tranzytronowy.
  Literatura.
 11. Generatory odchylania (451)
  11.1. Wstęp.
  11.2. Multiwibrator ze sprzężeniem anoda - siatka.
  11.3. Multiwibrator ze sprzężeniem katodowym.
  11.4. Generator samodławny.
  11.5. Generator sinusoidalny.
  11.6. Fantastron.
  11.7. Synchronizacja bezpośrednia generatorów odchylania.
  Literatura.
 12. Układy odchylania magnetycznego (471)
  12.1. Wstęp.
  12.2. Zasada działania układu odchylania poziomego.
  12.3. Układy odchylania poziomego z diodą tłumiąco - usprawniającą.
  12.4. Analiza układu z diodą włączoną szeregowo.
   12.4.1. Przewodzenie kolejne pentody i diody.
   12.4.2. Przewodzenie jednoczesne pentody i diody.
   12.4.3. Analiza zjawisk w okresie powrotu.
  12.5. Regulacja liniowości i amplitudy w układach odchylania poziomego.
  12.6. Zespół odchylania poziomego.
  12.7. Klasyfikacja układów odchylania pionowego.
  12.8. Układ ze sprzężeniem transformatorowym.
  12.9. Kształtowanie napięcia sterującego.
  12.10. Przykłady rozwiązań układów odchylania pionowego.
  Literatura.
 13. Układy regulacyjne w członie synchronizacji i odchylania (510)
  13.1. Synchronizacja pośrednia generatorów odchylania.
  13.2. Automatyczna regulacja fazy.
   13.2.1. Parametry układów automatycznej regulacji fazy.
   13.2.2. Detektory fazowe.
   13.2.3. Lampa reaktancyjna.
   13.2.4. Układy automatycznej regulacji fazy z detektorami czasowymi i generatorami relaksacyjnymi.
   13.2.5. Układy automatycznej regulacji fazy z detektorami amplitudowymi i generatorami relaksacyjnymi.
   13.2.6. Układy automatycznej regulacji fazy z detektorami amplitudowymi i generatorami sinusoidalnymi.
  13.3. Automatyczna synchronizacja generatorów odchylania poziomego.
  13.4. Automatyczna synchronizacja generatorów odchylania pionowego.
  13.5. Układy automatycznej stabilizacji w członie odchylania poziomego.
  13.6. Układy automatycznej stabilizacji w członie odchylania pionowego.
  13.7. Wygaszanie powrotu strumienia elektronów w lampie obrazowej.
  Literatura.
 14. Odbiór sygnału dźwiękowego (543)
  14.1. Zasady odbioru sygnału dźwiękowego.
  14.2. Właściwości sygnału różnicowego.
  14.3. Układ toru fonii w odbiorniku telewizyjnym.
  14.4. Wzmacniacze pośredniej częstotliwości fonii.
  14.5. Ograniczanie amplitudy.
  14.6. Demodulacja częstotliwości.
  14.7. Schematy i właściwości toru dźwięku.
  Literatura.
 15. Zasilanie odbiorników telewizyjnych (575)
  15.1. Zasilacz niskonapięciowy.
  15.2. Elementy prostownicze, regulacyjne i stabilizacyjne.
  15.3. Zasilacz wysokonapięciowy.
  Literatura.
 16. Miernictwo odbiorników telewizyjnych (592)
  16.1. Klasyfikacja metod pomiarowych.
  16.2. Pojęcia i definicje.
  16.3. Przyrządy pomiarowe.
  16.4. Dopasowanie, regulacja i dostrojenie odbiornika.
  16.5. Badanie jakości obrazu.
  16.6. Pomiary czułości.
   16.6.1. Pomiar czułości maksymalnej.
   16.6.2. Pomiar czułości użytkowej.
   16.6.3. Współczynnik szumów.
  16.7. Pomiary selektywności.
  16.8. Pomiary elektryczne wierności odtwarzania.
  16.9. Badanie toru fonii.

Literatura.
Załączniki (619)
Z1. Zasady rachunku operatorowego.
 Z1.1. wstęp.
 Z1.2. Przekształcenie Laplace'a.
  Z1.2.1. Funkcja skoku jednostkowego.
  Z1.2.2. Funkcja wykładnicza.
 Z1.3. Właściwości przekształcenia Laplace'a.
  Z1.3.1. Właściwość liniowości.
  Z1.3.2. Twierdzenie o podobieństwie.
  Z.1.3.3. Różniczkowanie funkcji oryginalnej.
  Z.1.3.4. Różniczkowanie transformaty.
  Z.1.3.5. Całkowanie funkcji oryginalnej.
  Z.1.3.6. Całkowanie transformaty.
  Z.1.3.7. Twierdzenie o opóźnieniu.
  Z.1.3.8. Twierdzenie o przesunięciu.
 Z1.4. Zasada rozwiązywania równań całkowo-różniczkowych metodą operatorową.
 Z1.5. Zastosowanie rachunku operatorowego do wyznaczania przebiegów nieustalonych w liniowych obwodach elektrycznych o stałych skupionych.
  Z.1.5.1. Oporność czynna.
  Z.1.5.2. Pojemność.
  Z1.5.3. Indukcyjność.
 Z1.6. Szeregowy obwód RC włączone do źródła napięcia stałego.
 Z1.7. Szeregowy obwód RLC włączony do źródła napięcia stałego.
 Z1.8. Stan nieustalony przy zmianie jednego z parametrów obwodu.
 Z1.9. Włączenie obwodu do źródła napięcia sinusoidalnego.
 Z1.10. Funkcje operatorowe napięć impulsowych.
  Z1.10.1. Pojedynczy impuls prostokątny o szerokości t.
  Z1.10.2. Pojedynczy impuls dodatni o kształcie sinusoidy.
  Z1.10.3. Impuls trapezowy.
 Z.1.11. Szeregowy obwód RL pobudzony pojedynczym impulsem prostokątnym.
 Z1.12. Twierdzenie o splocie.
Literatura
Z2. Opis odbiornika "Rekord 2/4".
 Z2.1. Tor wizji.
 Z2.2. Człon synchronizacji i odchylania.
 Z2.3. Tor fonii.
 Z2.4. Zasilanie.