Radiotechnika I lampy elektronowe


Janusz Groszkowski "Radiotechnika I lampy elektronowe"
Nakładem Komisji Wydawniczej T-wa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej i Koła Elektryków Stud. Polit. Warsz., Warszawa, 1938

Przedmowa 
Książka niniejsza, będąca pierwszą częścią projektowanego wydawnictwa pt. "Radiotechnika", obejmuje - w postaci zamkniętej w sobie całości - zasady działania, budowy oraz fabrykacji lamp elektronowych (próżniowych, z żarzoną katodą). Poruszone w niej zostały jedynie ważniejsze zagadnienia, uwzględniające, o ile możności, tak stronę teoretyczną jak i praktyczną, w zakresie potrzebnym do wytworzenia właściwego poglądu na zjawiska zachodzące w lampach elektronowych czy to pod kątem potrzeb eksploatacji (prawidłowa obsługa lamp), czy projektowania aparatów lampowych (wybór właściwego typu lampy), czy też fabrykacji (zasady obliczenia i konstrukcji).
Tablice i charakterystyki lamp oraz przykłady liczbowe należy traktować jako materiał orientacyjny, służący do zilustrowania rzędu wielkości, z jakimi ma się do czynienia w technice lamp elektronowych. Pewna ilość fotografij ma dać ogólne pojęcie o stronie konstrukcyjnej lamp.
Za podstawę do opracowania "Lamp elektronowych" posłużył materiał zawarty w pierwszym rozdziale wydanego w r. 1932 skryptu "Radiotechnika" (będącego konspektem wykładu radiotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej), jak również w książce pt. "Lampy katodowe oraz ich zastosowanie w radiotechnice" (wyd. polskie - Warszawa, 1925, Wojsk. Inst. Nauk. - Wydawn., wyd. francuskie - Paryż 1929, E. Chiron).
W przygotowaniu rękopisu i przy druku niniejszej książki wielką pomoc mi okazał adiunkt Zakładu Radiotechniki, p. inż. Stanisław Ryżko, za co na tym miejscu wyrażam Mu wdzięczność.
Komisji Wydawniczej Towarzystwa Bratniej Pomocy i Kołu Elektryków Politechniki Warszawskiej dziękuję za podjęcie wydawnictwa oraz za sprawną jego realizację, jak również za miłą współpracę.

Warszawa, w marcu 1938  Janusz Groszkowski

Oznaczenia (VII)
Wstęp (3)
I. Katoda (5)
Zjawisko Edisona.
Emisja elektronów.
Szybkość wyjściowa elektronów.
Zależność emisji od temperatury.
Tabl. I.1. Właściwości emisyjne niektórych ciał.
Wyciągające działanie napięcia.
Żarzenie katody.
Katoda jako źródło elektronów.
Materiały stosowane na katody.
Tabl. I.2. Dane charakterystyczne katody wolframowej.
Tabl. I.3. Dane charakterystyczne katody torowanej.
Trwałość katody.
Tabl. I.4. Trwałość katody wolframowej.
Obliczenie katody.
Tabl. I.5. Normalny prąd żarzenia katody wolframowej.
Skuteczna powierzchnia katody.
Charakterystyki katody.
Przykłady.
II. Lampa dwuelektrodowa (24)
Charakterystyka lampy dwuelektrodowej.
Ładunek przestrzenny.
Równanie charakterystyk lampy dwuelektrodowej.
Układ płaski elektrod.
Wzór Langmuir'a dla płaskiego układu.
Układ cylindryczny elektrod.
Wzór Langmuir'a dla układu cylindrycznego.
Ogólna postać wzoru Langmuir'a.
Uwagi dotyczące wzoru Langmuir'a.
Tabl. II.1. Wartości poprawki uwzględniającej grubość katody.
Kształt rzeczywistej charakterystyki.
Oporność lampy dwuelektrodowej.
Pojemność międzyelektrodowa.
Moc prądu w obwodzie anodowym.
Moc admisyjna i obciążenie anody.
Tabl. II.2. Dane charakterystyczne materiałów stosowanych na anody.
Rodzaje lamp dwuelektrodowych.
Tabl. II.3. Lampy dwuelektrodowe prostownicze.
Budowa lamp dwuelektrodowych.
Magnetron.
Przykłady.
III. Lampa trójelektrodowa (47)
Wprowadzenie elektrody dodatkowej.
Wpływ potencjału siatki na ruch elektronów.
Charakterystyka lampy trójelektrodowej.
Wpływ potencjału katody.
Wpływ żarzenia katody.
Równanie charakterystyki prądu emisyjnego.
Współczynnik amplifikacji.
Elektryczne znaczenie K.
Nachylenie charakterystyki.
Oporność wewnętrzna.
Równanie różniczkowe i równanie wewnętrzne lampy.
Interpretacja geometryczna równań.
Wpływ K na położenie charakterystyk.
Dyskusja S i ρ.
Odchylenia w przebiegu charakterystyk.
Lampa trójelektrodowa o zmiennym K.
Prąd siatki.
Wtórna emisja.
Charakterystyka robocza lampy.
Lampa trójelektrodowa jako alternator.
Moc prądu zmiennego w obwodzie anodowym.
Dobroć lampy.
Oporność wejściowa lampy.
Przykłady.
IV. Lampy wielosiatkowe i lampy specjalne (86)
Lampy dwusiatkowe.
Lampa ekranowana.
Lampy trójsiatkowe.
Pentoda.
Lampy wielosiatkowe.
Lampa strumieniowa.
Lampy złożone i specjalne.
V. Fabrykacja i typy lamp elektronowych (98)
Fabrykacja.
Typy lamp elektronowych.
Tabl. V.1. Triody nadawcze.
Tabl. V.2. Tetrody i pentody nadawcze.
Tabl. V.3. Triody, tetrody, pentody, heksody i oktody odbiorcze.