Badania odbiorników TV (wyd. 2)


A. Kotuszewski, "Badania odbiorników TV"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1977

 • Wstęp (9)
 1. Wiadomości ogólne (11)
  Cel i program badań. Rodzaje pomiarów. Normy i zalecenia. Podstawowe pojęcia związane z pomiarami odbiorników.
 2. Warunki pomiarów (24)
  Uwagi wstępne. Ogólne warunki badań. Dostrojenie odbiornika. Regulacja odbiornika. Sygnał wejściowy. Zasilanie odbiornika z sieci energetycznej. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas pomiarów.
 3. Badania wstępne (42)
  Uwagi wprowadzające. Oględziny odbiornika. Subiektywna ocena jakości obrazu.
 4. Badania elektryczne toru wizji (49)
  Pomiary czułości. Badanie wierności odtwarzania toru wizji. Pomiary selektywności toru wizji.
 5. Badanie własności elektrooptycznych (114)
  Wprowadzenie. Pomiar maksymalnej użytkowej luminancji. Pomiar kontrastu. Pomiar charakterystyki luminancji. Określenie wartości gamma. Badanie charakterystyki organów regulacji kontrastu i jaskrawości. Badanie niestałości luminancji obszarów czerni. Pomiar rozdzielczości odbiornika.
 6. Badanie działania układu automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW) (146)
  Wprowadzenie. Badanie własności układu ARW w stanie ustalonym. Badanie własności dynamicznych układu ARW.
 7. Badanie układów synchronizacji i odchylania (157)
  Wprowadzenie. Badanie jakości synchronizacji. Badanie jakości odchylania.
 8. Badanie toru fonii (193)
  Pomiary czułości. Pomiary wierności odtwarzania. Pomiar selektywności. Pomiar tłumienia modulacji amplitudy.
 9. Badanie odporności odbiornika na sygnały zakłócające (225)
  Wpływ i rodzaje sygnałów zakłócających pracę odbiornika. Badanie wpływów sygnałów zakłócających wielkiej i pośredniej częstotliwości. Badanie zakłóceń wynikających z wzajemnego oddziaływania sygnałów wizji i fonii. Badanie zakłóceń pochodzących od działania układów odchylania oraz układów zasilania.
 10. Badanie stabilności pracy odbiornika (254)
  Źródła niestabilności oraz ich wpływ na pracę odbiornika. Badanie wpływu zmian napięcia sieci zasilającej. Badanie stabilności czasowej. Pomiar stabilności wysokiego napięcia.
 11. Pomiary różne (266)
  Pomiar zakresów odbioru. Pomiar mocy pobieranej ze źródła zasilania. Pomiar rozmiarów obrazu. Badanie wpływu poziomu sygnału wejściowego na częstotliwość drgań heterodyny. Pomiar współczynnika odbicia ekranu kineskopu. Pomiar charakterystyki regulatora głośności. Badanie powtarzalności dostrojenia. Badanie zakłóceń wytwarzanych przez odbiornik.
 12. Sporządzanie protokołu badań (289)

  Wykaz norm związanych z badaniami odbiorników telewizyjnych (290)

  Literatura (291)