Technika odbioru telewizyjnego (wyd. 3)


Jerzy Chabłowski, Wojciech Skulimowski, Andrzej Wojnar "Technika odbioru telewizyjnego"
Wydawnictwa Naukowo -  Techniczne, wydanie trzecie przerobione, Warszawa, 1970

Wykaz ważniejszych oznaczeń (11)
Wstęp (13)
1. Zasady odbioru telewizyjnego (17)
Zadania telewizji. Wrażenia świetlne. Analiza obrazu. Transmisja sygnału telewizyjnego. Synteza obrazu. Układy blokowe odbiorników. Główne właściwości odbiorników.
2. Sygnał telewizyjny (45)
Normalizacja sygnałów telewizyjnych. Parametry analizy. Impulsy synchronizujące. Sygnał wizyjny. Modulacja wizyjna. Sygnał dźwiękowy. Częstotliwości robocze.
3. Układy lampowe (76)
Problematyka układów liniowych. Lampy elektronowe i ich parametry. Układ o podstawie katodowej. Podstawa anodowa i podstawa siatkowa. Właściwości lamp w zakresie fal ultrakrótkich. Źródła szumów w układach lampowych. Współczynnik szumów układów lampowych.
4. Układy tranzystorowe (107)
Tranzystor jako element układu. Układ ze wspólną bazą (OB). Układ ze wspólnym emiterem (OE). Układ ze wspólnym kolektorem (OC). Praca tranzystora w układach wielkiej częstotliwości. Praca tranzystora w układach impulsowych. Stabilizacja punktu pracy tranzystora. Wybór tranzystorów do układów odbiorczych.
5. Zasady techniki impulsowej (136)
Impulsy i ich widma. Liniowe kształtowanie impulsów. Podstawy analizy. Obwody różniczkujące. Obwody całkujące. Nieliniowe kształtowanie impulsów. Obcinanie. Układy obcinaczy. Wzmacnianie impulsów. Wytwarzanie impulsów.
6. Antena i człon wielkiej częstotliwości (176)
Propagacja fal metrowych i decymetrowych. Wymagania dotyczące instalacji antenowej. Anteny telewizyjne i ich właściwości. Anteny dipolowe. Inne anteny telewizyjne. Anteny pokojowe. Antenowe przewody zasilające. Dopasowanie anteny i odbiornika do przewodu zasilającego. Minimalne napięcie na wejściu odbiornika. Obwody wejściowe. Układy wzmacniaczy wielkiej częstotliwości. Mieszacz. Heterodyna. Głowice wielkiej częstotliwości na zakresy I/III. Odbiór telewizyjny w zakresie fal decymetrowych. Współpraca głowic VHF i UHF. Głowice wielozakresowe.
7. Wzmacniacze pośredniej częstotliwości wizji (242)
Wybór częstotliwości pośredniej. Wymagania dotyczące wzmacniaczy częstotliwości pośredniej. Wzmacniacz synchroniczny z pojedynczymi obwodami rezonansowymi. Wzmacniacze wielorezonansowe z transformatorami bifilarnymi. Wzmacniacze synchroniczne z filtrami dwuobwodowymi. Wzmacniacze z filtrami dwuobwodowymi rozstawionymi. Inne obwody stosowane we wzmacniaczach częstotliwości pośredniej. Eliminatory sygnałów niepożądanych. Zagadnienie fazy we wzmacniaczu pośredniej częstotliwości wizji. Układy wzmacniaczy częstotliwości pośredniej wizji.
8. Detektory i wzmacniacze wizji. Składowa stała (303)
Układy detekcyjne sygnału wizji. Teoria prostownika jednopołówkowego. Detektor diodowy ze sprzężeniem pojemnościowym. Detektor diodowy ze sprzężeniem transformatorowym. Opór wejściowy detektora diodowego. Wzmacniacze wizji. Wymagania ogólne. Wzmacniacz lampowy RC nieskompensowany. Kompensacja szeregowa. Kompensacja równoległa. Kompensacja szeregowo - równoległa. Wzmacniacze lampowe ze sprzężeniem zwrotnym. Wzmacniacze tranzystorowe. Wtórnik emiterowy. Tranzystorowy wzmacniacz końcowy. Stany nieustalone we wzmacniaczach wizji. Porównanie metod kompensacji. Składowa stała we wzmacniaczach wizji. Odtwarzanie składowej stałej. Sterowanie lampy obrazowej sygnałem wizyjnym. Ograniczanie prądu kineskopu. Wygaszanie plamki.
9. Układy regulacyjne w torze wizji. Wyposażenie dodatkowe (364)
Wstęp. Automatyczna regulacja wzmocnienia. Ręczna regulacja kontrastu. Ręczna regulacja jaskrawości (luminancji). Automatyczna regulacja luminancji. Automatyczna regulacja kontrastu. Regulacja wyrazistości obrazu telewizyjnego. Regulacja częstotliwości heterodyny. Zdalna regulacja (sterowanie) odbiornika. Eliminatory struktury liniowej obrazu.
10. Lampy obrazowe (438)
Zasada konstrukcji  i działania lampy obrazowej. Wytwarzanie strumienia elektronów. Odchylanie strumienia elektronów. Ekrany i ich właściwości. Zabezpieczenie kineskopu przed implozją. Charakterystyki i parametry lamp obrazowych. Kineskopy do odbiorników przenośnych. Rozwój lamp obrazowych.
11. Człon synchronizacji (466)
Wstęp. Selektory amplitudy. Selektory o małej wrażliwości na zakłócenia. Wybór lamp i tranzystorów do układu selektora. Separatory impulsów synchronizacji. Separacja impulsów synchronizacji linii i ramki przez różniczkowanie. Separacja impulsów synchronizacji ramki przez całkowanie. Międzyliniowość odtwarzania. Separator tranzytronowy. Separatory jednoimpulsowe.
12. Generatory odchylania (519)
Wstęp. Multiwibrator. Generator samodławny. Generator sinusoidalny. Synchronizacja bezpośrednia generatorów odchylania.
13. Układy odchylania magnetycznego (538)
Wstęp. Układy odchylania poziomego. Układy odchylania poziomego z diodą tłumiąco - usprawniającą. Układ odchylania poziomego z diodą włączoną szeregowo. Regulacja liniowości i amplitudy w układach odchylania poziomego. Transformator odchylania poziomego. Zespół odchylania poziomego. Układy odchylania pionowego. Układ odchylania pionowego ze sprzężeniem transformatorowym. Kształtowanie napięcia sterującego. Przykłady rozwiązań układów odchylania pionowego.
14. Układy regulacyjne w członie synchronizacji i odchylania (586)
Synchronizacja pośrednia generatorów odchylania. Automatyczna regulacja fazy. Automatyczna synchronizacja generatorów odchylania poziomego. Automatyczna synchronizacja generatorów odchylania pionowego. Układy automatycznej stabilizacji w członie odchylania poziomego. Układy automatycznej stabilizacji w członie odchylania pionowego. Wygaszanie powrotu strumienia elektronów w lampie obrazowej. Obwody zabezpieczające w członie odchylania poziomego.
15. Odbiór sygnału dźwiękowego (630)
Zasady odbioru sygnału dźwiękowego. Właściwości sygnału różnicowego. Układ toru fonii w odbiorniku telewizyjnym. Wzmacniacze częstotliwości różnicowej. Ograniczanie amplitudy. Demodulacja częstotliwości. Schematy i właściwości toru dźwięku.
16. Zasilanie odbiorników telewizyjnych (663)
Zasilacz niskonapięciowy w odbiorniku lampowym. Zasilacz niskonapięciowy w odbiorniku tranzystorowym. Elementy prostownicze, regulacyjne i stabilizacyjne. Zasilacz wysokonapięciowy.
17. Miernictwo odbiorników telewizyjnych (685)
Klasyfikacja metod pomiarowych. Pojęcia i definicje. Przyrządy pomiarowe. Dopasowanie, regulacja i dostrojenie odbiornika. Badanie jakości obrazu. Pomiary czułości. Pomiary selektywności. Pomiary elektryczne wierności odtwarzania. Badanie toru fonii.
18. Przykłady rozwiązań odbiorników telewizyjnych (713)
Odbiornik produkcji krajowej typu "Granit". Odbiornik f-my Philips typu X23T612.