Podstawy radiotechniki i telewizji (wyd. 3)


Roman Grabiański "Podstawy radiotechniki i telewizji"
Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 3 zmienione, Warszawa, 1969

 1. Zasada przenoszenia informacji drogą radiową (9)
  Podstawy informacji. Sygnał. Części składowe toru radiowego.
 2. Lampy elektronowe (12)
  Emisja elektronowa. Lampy dwuelektrodowe. Lampy trójelektrodowe. Tetrody i pentody. Heksoda. Zasada podwójnego oddziaływania na prąd anody. Heptoda. Oktoda. Lampy złożone i specjalne. Lampy oscyloskopowe. Praca lamp elektronowych w zakresie bardzo wielkich częstotliwości. Lampy małej i średniej częstotliwości w zakresie fal decymetrowych. Lampy o fali bieżącej.
 3. Lampy gazowane (55)
  Wyładowanie elektryczne w gazach. Gazotrony. Tyratrony. Lampy jarzeniowe. Prostowniki z zimną katodą. Jarzeniowe stabilizatory napięcia. Lampy gazowane specjalne.
 4. Półprzewodniki (66)
  Wiadomości wstępne. Diody półprzewodnikowe. Tranzystory. Tranzystor jako wzmacniacz. Schematy zastępcze tranzystora w układzie o wspólnej bazie. Schematy zastępcze tranzystora w układzie o wspólnym emiterze. Schematy zastępcze tranzystora w układzie o wspólnym kolektorze. Wzmocnienie mocy w tranzystorach. Wzmacniacz o wspólnej bazie. Oporniki fotoelektryczne. Przyrządy fotoelektryczne z warstwą zaporową.
 5. Oporniki, kondensatory, cewki, transformatory (104)
  Oporniki. Kondensatory. Elementy i podzespoły indukcyjne.
 6. Przetworniki elektroakustyczne (116)
  Analiza dźwięku. Fale dźwiękowe. Akustyka fizjologiczna. Akustyka pomieszczeń. Mikrofony. Głośniki i słuchawki.
 7. Zasada działania wzmacniacza (139)
  Podstawowe parametry. Układ podstawowy wzmacniacza. Charakterystyki robocze. Układy stopni wzmacniających. Układy sprzężeń międzystopniowych. Warunki pracy elementów wzmacniających.
 8. Sprzężenie zwrotne (163)
  Zasada sprzężenia zwrotnego i wpływ na charakterystykę wzmacniacza. Sprzężenie zwrotne napięciowe, prądowe, mieszane. Wpływ sprzężenia zwrotnego na stabilność wzmacniacza. Impedancja wyjściowa. Impedancja wejściowa. Wtórnik katodowy. Układy ze sprzężeniem zwrotnym. Układ sprzężenia zwrotnego zmniejszający przydźwięk sieci.
 9. Obwody (185)
  Szeregowy obwód rezonansowy. Równoległy obwód rezonansowy. Obwody sprzężone. Filtry. Czwórniki.
 10. Obwody ze stałymi rozłożonymi (209)
  Podstawowe własności linii długiej. Linia bez strat otwarta i zwarta na końcu. Linia bezstratna obciążona opornością bierną. Linia o obciążeniu dowolnym. Wykres Smitha. Linia obciążona oporem czynnym. Linia ze stratami energii. Praktyczne wyznaczenie oporu falowego. Zastosowanie linii.
 11. Generatory (235)
  Zasada działania. Generatory LC z opornością ujemną. Lampowe generatory LC ze sprzężeniem zwrotnym. Regulacja automatyczna warunków pracy. Tranzystorowe generatory LC ze sprzężeniem zwrotnym. Generatory RC. Generatory relaksacyjne. Stabilizacja wielkiej częstotliwości.
 12. Zasilacze (270)
  Układy prostownicze. Układy prostownicze lampowe. Układ podwajający napięcie. Prostowniki miedziane, selenowe i germanowe. Filtry wygładzające. Jonowe stabilizatory napięcia i prądu. Stabilizatory o opornikach tlenkowych. Baretery. Stabilizator elektronowy. Stabilizatory tranzystorowe.
 13. Zapisywanie i odtwarzanie sygnałów (302)
  Zasada magnetycznego zapisu i odczytu. Zapisywanie bez wstępnego magnesowania. Zapisy z podkładem prądu stałego. Zapis z podkładem prądu o przebiegu impulsowym. Zapis z podkładem prądu wielkiej częstotliwości. Magnetyczne zapisywanie i odczytywanie dźwięku. Zapis jedno- i wielościeżkowy. Synchroniczny zapis dźwięku. Długość fal zapisu dźwięku. Nośniki magnetyczna. Zapis mechaniczny.
 14. Propagacja fal radiowych (329)
  Pole elektromagnetyczne. Podział fal na zakresy. Klasyfikacja sposobów rozchodzenia się fal. Cechy charakterystyczne fal. Charakterystyki propagacyjne fal.
 15. Technika mikrofalowa (351)
  Falowody. Rezonatory wnękowe. Zasada działania klistronu przelotowego. Metoda modulacji prędkości. Klistron wzmacniający i generacyjny. Warunki pracy klistronu przelotowego. Strojenie dwurezonatorowego klistronu przelotowego. Klistron refleksowy. Warunki pracy klistronu refleksowego. Konstrukcje klistronów refleksowych.
 16. Modulacja, detekcja, przemiana (398)
  Modulacja amplitudy. Modulacja fazy. Modulacja częstotliwości. Modulacja impulsowa. Detekcja. Przemiana częstotliwości.
 17. Wiadomości wstępne o telewizji (422)
  Określenie i historia telewizji. Rodzaje telewizji.
 18. Analiza i synteza obrazu (430)
  Zasada analizy i syntezy obrazu. System mechaniczny analizy i syntezy obrazu. Wybieranie. Synchronizacja analizy i syntezy obrazu.
 19. Obraz i sygnał telewizyjny (445)
  Zdolność rozdzielcza. Rodzaje wybierania i częstotliwości nadawania obrazów. Kontrastowość. Zniekształcenie geometryczne liniowości odchylania i kształtu obrazu. Zakłócenia w obrazie.
 20. Podstawy techniki świetlnej (453)
  Widmo świetlne. Jednostki.
 21. Fizjologiczne podstawy telewizji (464)
  Budowa oka. Optyka oka. Czułość wzroku. Zdolność rozdzielcza wzroku. Bezwładność wrażenia wzrokowego. Widzenie stereoskopowe.
 22. Zjawiska fotoelektryczne i elektroluminescencja (471)
  Uwagi ogólne. Fotoemisja. Fotokatody. Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne. Zjawisko luminescencji. Cechy charakterystyczne luminoforu. Budowa ekranu.
 23. Optyka elektronowa (482)
  Wyrzutnie elektronowe. Elektrostatyczne soczewki elektronowe. Soczewki magnetyczne. Odchylanie wiązki elektronów.
 24. Powielanie elektronowe (491)
 25. Lampy analizujące (494)
  Uwagi ogólne. Ikonoskop. Superikonoskop. Superikonoskop ze stabilizacją fotoelektronową (rieselikonoskop). Monoskop. Ortikon. Superortikon (ortikon obrazowy). Widikon. Plumbikon. Zestawienie właściwości lamp analizujących.
 26. Lampy obrazowe (523)
  Uwagi ogólne. Rodzaje. Wady. Typy.
 27. Czynniki wpływające na jakość obrazu telewizyjnego (536)
  Podstawowe parametry. Luminancja obrazu. Kontrast. Liczba odtwarzanych stopni gradacji kontrastu. Rozdzielczość obrazu. Wyrazistość obrazu i przepięcia (wyskoki). Smużenia. Odbicia. Szumy fluktuacyjne.
 28. Standardy telewizyjne (550)
 29. Telewizja kolorowa (557)
  Podstawy fizyczne. System NTSC. System francuski SECAM. Porównanie systemu NTSC z systemem SECAM. Niemiecki system PAL.

  Bibliografia (589)