Laboratorium Podstaw Radiokomunikacji

Laboratorium Podstaw Radiokomunikacji
Zadania do wykonania w Ćwiczeniu 5

3.1.1.

 A. Wygenerować i zapisać sygnały (menu Generate, ust. 44.1kHz, mono, 32 bity):

 1. ton o częstotliwości 335 Hz
 2. ton o częstotliwości 1000 Hz
 3. ton wibrujący (modulowany częstotliwościowo) o częstotliwości 2000 Hz
  Mod by 100 Hz Freq. mod. 80 Hz
 4. dźwięk o narastającej częstotliwości; początkowa 335 Hz końcowa 2000 Hz
 5. sygnał prostokątny o częstotliwości 335 Hz
 6. sygnał trójkątny o częstotliwości 335 Hz
 7. dźwięk harmoniczny (harmoniczne parzyste) o składowych: f0=335 Hz, 2f0, 4f0, 6f0 o różnych amplitudach harmonicznych
 8. dźwięk harmoniczny (harmoniczne nieparzyste) o składowych: f0=335 Hz, 3f0, 5f0, 7f0 o amplitudach kolejnych harmonicznych jak w punkcie 7
 9. szum biały
 10. szum różowy

Czas trwania sygnału 2-5 sekund

Proszę zwracać uwagę na ustawienia początkowe i końcowe!

Zapisywanie

Wszystkie "własne" sygnały proszę zapisywać w katalogu roboczym LAB (jest na pulpicie) w formacie wav (File->Save as .wav + nazwa pliku).

B. Odsłuchać, obejrzeć widma kolejnych zapisanych sygnałów.

w p. 7 i 8 obejrzeć przebiegi czasowe.

W analizie widmowej zastosować okno Blackmana-Harrisa i FFT Size 65536.

W p. 3, 5, 6, 7, 9 zastosować również drugie dowolnie wybrane okno, zmieniać ich szerokość.

W sprawozdaniu skomentować wpływ typu okna i jego szerokości na widmo; ocenić różnicę przyjemności brzmienia 5 i 6, 7 i 8; krótko omówić widma 3-10 (np. rodzaj - prążkowe, ciągłe).

3.1.2.

Zmienić częstotliwość próbkowania (konwersja) i długość słowa bitowego (rekwantyzacja) (Edit->Convert Sample Type).

A. Dla zapisanego (LAB) tonu o częstotliwości 1000 Hz zmienić długość słowa na 8 bitowe bez zmiany częstotliwości próbkowania, zapisać jako nowy plik; obejrzeć widma przed i po zmianie, odsłuchać.

W sprawozdaniu skomentować różnice.

B. Dla wygenerowanego i zapisanego (LAB) tonu o częstotliwości 11 kHz z częstotliwością próbkowania 44.1 kHz zmienić częstotliwość próbkowania na 8 kHz bez zmiany długości słowa, zapisać; porównać widma.

W sprawozdaniu skomentować różnice.

Zapisać i odsłuchać wybraną próbkę muzyki (z katalogu Próbki); zmienić częstotliwość próbkowania na 8kHz. Ocenić słuchowo zmianę jakości.

W sprawozdaniu: skomentować subiektywnie ocenioną różnicę jakości.

3.1.3. Przefiltrować dwa sygnały mowy i/lub muzyki (z katalogu Próbki).

A. Wybrać dwie próbki (z katalogu Próbki) i skopiować do katalogu LAB. Przefiltrować wybranymi dwoma filtrami spośród zdefiniowanych w programie (Effects->Filters and EQ->FFT filter), zapisać. Odsłuchać, obejrzeć widma każdej pary próbek.

W sprawozdaniu: skomentować różnice.

B. Zdefiniować jeden filtr własny (Effects->Filters and EQ->FFT filter lub Graphic Equalizer), przefiltrować próbki, zapisać; odsłuchać, obejrzeć widma każdej pary próbek.

W sprawozdaniu: narysować charakterystykę użytego filtru; skomentować różnice.

3.1.4. Operacje: dodawania echa, opóźnień, kompresji, ekspansji.

A. Wybrać dwie próbki (z katalogu Próbki), skopiować do katalogu LAB. Na każdej wykonać operację dodania echa lub opóźnień (Effects->Delay and Echo), zapisać. Obejrzeć przebiegi czasowe, widma, odsłuchać każdą parę próbek.

W sprawozdaniu: skomentować różnice.

B. Wybrać dwie próbki (z katalogu Próbki), skopiować do katalogu LAB. Na każdej próbce wykonać operację kompresji / ekspansji dynamiki (Effects->Amplitude and Compression -> Envelope lub Special->Distortion). Obejrzeć przebiegi czasowe, widma, odsłuchać.

W sprawozdaniu: skomentować różnice.

W sprawozdaniu należy podać wszystkie informacje umożliwiające dokładne odtworzenie przeprowadzonych operacji (nazwy próbek, parametry zmian, itd).

Po zakończeniu ćwiczenia proszę opróżnić katalog roboczy LAB.

UWAGA: podane wartości częstotliwości np. 335 Hz są jedynie przykładami. W ramach ćwiczenia należy się kierować wartościami podanymi w instrukcji przypisanej do konkretnego stanowiska laboratoryjnego.