B.M. Gurewicz "Elektronika w przemyśle spożywczym"
Wydawnictwa Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, wydanie 1, nakład 1000 + 145 egz., Warszawa, 1968

Przedmowa (11)
Część pierwsza
1. Wiadomości ogólne (13)
Jednostki miar i ważniejsze stałe fizyczne i matematyczne.
Oznaczenia literowe i graficzne (umowne).
Klasyfikacja fal elektromagnetycznych.
Materiały i przewody stosowane w elektronice.
2. Części stosowane w elektronice (44)
Kondensatory.
Cewki indukcyjne.
Transformatory.
Filtry elektryczne.
Oporniki elektryczne.
Część druga
Przyrządy oraz urządzenia elektronowe i jonowe
1. Podstawowe wiadomości z elektroniki i kilka słów o przyrządach elektronowych (77)
Budowa materii.
Elementy optyki elektronowej.
Emisja elektronowa.
Katody przyrządów elektronowych.
Klasyfikacja i podstawowe oznaczenia przyrządów elektronowych.
Lampy dwuelektrodowe - diody.
Lampy trójelektrodowe - triody.
Lampy ekranowane - tetrody i pentody.
2. Lampy elektronowe gazowane (111)
Fizyczne podstawy działania gazowanych lamp elektronowych.
Gazowane lampy elektronowe.
Prostowniki rtęciowe (zawory)
3. Prostowniki (134)
Układy prostowania.
Obliczanie prostownika półprzewodnikowego.
Prostowniki selenowe.
Prostowniki germanowe i krzemowe.
Sześciofazowy prostownik z dławikiem wyrównawczym.
Prostowniki fazoczułe.
Prostowniki z powielaniem napięcia.
4. Wzmacniacze elektroniczne (152)
Parametry wzmacniaczy niskiej częstotliwości.
Jednostopniowy wzmacniacz elektroniczny.
Zakres pracy wzmacniaczy.
Wzmacniacze prądu zmiennego.
Wzmacniacze prądu stałego.
Sprzężenie zwrotne we wzmacniających układach elektronicznych.
5. Generatory drgań elektromagnetycznych (175)
Generator drgań elektromagnetycznych.
Generator samowzbudny.
Generator z niezależnym wzbudzeniem.
Generator na elementach półprzewodnikowych.
Generatory impulsów.
Zastosowanie generatorów w przemyśle spożywczym.
6. Niektóre urządzenia elektroniczne i ich zastosowanie w przemyśle spożywczym (194)
Przekaźniki elektroniczne i jonowe.
Elektroniczne przyrządy pomiarowe.
Przyrządy i aparaty do pomiarów i sprawdzania układów elektronicznych.
Układy i przyrządy do sterowania procesami w przemyśle spożywczym.
Część trzecia
Półprzewodniki i fotoelementy
1. Przyrządy półprzewodnikowe i fotoelektryczne (219)
Właściwości przyrządów półprzewodnikowych.
Diody półprzewodnikowe.
Tranzystory.
Układy zastępcze i parametry tranzystorów warstwowych.
Tranzystory produkowane na skalę przemysłową.
Termistory.
Wzmacniacze półprzewodnikowe prądu zmiennego.
Półprzewodnikowe przetworniki napięcia.
Półprzewodnikowe prostowniki sterowane - tyrystory.
Półprzewodnikowe przyrządy do regulacji temperatury.
2. Przyrządy fotoelektryczne (292)
Fizyczne podstawy fotoelektroniki.
Fotodiody oparte na zewnętrznym zjawisku fotoelektrycznym.
Powielacze fotoelektryczne FEU.
Oporniki fotoelektryczne.
Fotodiody półprzewodnikowe.
Zastosowanie przyrządów fotoelektrycznych.
Literatura (327)