Elektrotechnika (wyd. 2)


Roman Kurdziel "Elektrotechnika"
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, nakład 10000 + 200 egz., Warszawa, 1973
(podręcznik dla wydziałów nieelektrycznych studiów wieczorowych i zaocznych)

 • Wstęp (11)
 1. Przegląd podstawowych wielkości elektrycznych (13)
 2. Obwody elektryczne prądu stałego (13)
  Obwód elektryczny i jego struktura. Strzałkowanie prądu i napięcia. Prawo Ohma. Opór i przewodność. Moc i praca elektryczna. Prawo Joule'a. Zmiana oporu z temperaturą. Obwód elektryczny nierozgałęziony prądu stałego. Praca źródła napięcia w obwodzie elektrycznym. Obwody elektryczne rozgałęzione. Opory elektryczne nieliniowe w obwodach prądu stałego.
 3. Dielektryki i kondensatory (68)
  Dielektryki i ich zastosowanie w elektrotechnice. Kondensatory, ich budowa i łączenie.
 4. Obwody magnetyczne (80)
  Pole magnetyczne i podstawowe wielkości magnetyczne. Prawo przepływu. Materiały magnetyczne i charakterystyki magnesowania. Obwody magnetyczne.
 5. Indukcja elektromagnetyczna (105)
  Indukcja elektromagnetyczna w poruszającym się przewodzie i w zamkniętym obwodzie. Zasada działania prądnic i silników elektrycznych. Samoindukcja. Indukcyjność własna. Energia pola magnetycznego. Znaczenie pętli histerezy. Elektromagnesy. Indukcja wzajemna.
 6. Prąd przemienny (125)
  Napięcia sinusoidalnie zmienne i ich wytwarzanie. Wielkości charakteryzujące przebiegi okresowo zmienne. Wykresy wektorowe wielkości sinusoidalnie zmiennych. Odbiorniki oporowe, indukcyjne i pojemnościowe w obwodzie prądu sinusoidalnego. Obwód elektryczny nierozgałęziony prądu sinusoidalnego. Obwody rozgałęzione prądu sinusoidalnego. Zjawiska rezonansu w obwodzie elektrycznym.
 7. Prąd trójfazowy (186)
  Napięcia trójfazowe i ich wytwarzanie. Układy gwiazdowe czteroprzewodowe i trójprzewodowe. Układ trójkątowy. Przyłączanie odbiorników do sieci trójfazowych. Moc w układzie trójfazowym. Spadek napięcia i strata mocy w linii trójfazowej.
 8. Elektryczne przyrządy pomiarowe (205)
  Wiadomości ogólne o miernikach elektrycznych. Miernik magnetoelektryczny. Mierniki magnetoelektryczne o prostownikach stykowych. Mierniki magnetoelektryczne ilorazowe. Mierniki cieplne. Mierniki elektromagnetyczne. Mierniki elektrodynamiczne. Mierniki ferrodynamiczne. Mierniki indukcyjne. Oporniki.
 9. Elektryczne przyrządy pomiarowe (228)
  Pomiar natężenia prądu, napięcia i oporu. Pomiar oporu izolacji. Pomiar oporu uziemienia. Elektryczny pomiar temperatury. Pomiar mocy i energii elektrycznej. Układ do badania poprawy współczynnika mocy. Pomiar mocy i energii w układzie trójfazowym.
 10. Transformatory (245)
  Zasada działania transformatora. Straty histerezowe i wiroprądowe w rdzeniu ferromagnetycznym. Stan jałowy i stan zwarcia transformatora. Obciążenie transformatora. Transformatory trójfazowe. Moc, straty mocy i sprawność transformatora. Praca równoległa transformatorów i regulacja napięcia. Budowa transformatorów i ich chłodzenie. Autotransformatory. Przekładniki napięciowe i prądowe.
 11. Silniki bezkomutatorowe prądu przemiennego (272)
  Pole magnetyczne wirujące. Budowa silnika indukcyjnego. Zasada działania silnika indukcyjnego. Analiza pracy silnika indukcyjnego. Charakterystyki mechaniczne silnika indukcyjnego. Rozruch silników indukcyjnych. Zmiana kierunku obrotów i regulacja prędkości obrotowej. Hamowanie. Wskaźniki energetyczne silnika indukcyjnego. Dostosowanie silnika do warunków pracy. Dobór silnika do warunków pracy. Zamawianie silników. Maszyny synchroniczne. Silniki bezkomutatorowe jednofazowe.
 12. Maszyny komutatorowe, prostowniki (325)
  Wiadomości ogólne o maszynach komutatorowych prądu stałego. Prądnice prądu stałego. Silniki prądu stałego. Charakterystyki silników prądu stałego. Silniki uniwersalne. Silniki komutatorowe prądu przemiennego. Prostowniki.
 13. Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej (351)
  Schemat wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Przewody elektroenergetyczne i ich układanie. Oświetlenie elektryczne. Instalacje niskonapięciowe. Zasilanie zakładów przemysłowych. Rozdział energii elektrycznej w zakładach przemysłowych.
 14. Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych (386)
  Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Ochrona przeciwporażeniowa. Wykonanie uziemień.
 15. Metoda symboliczna obliczania obwodów o wymuszeniu sinusoidalnym (397)
  Przedstawienie przebiegów sinusoidalnych za pomocą wektorów wodzących na płaszczyźnie liczbowej. Prawo Ohma wyrażone w metodzie symbolicznej. Moc zespolona. Obliczanie złożonych obwodów elektrycznych o wymuszeniu sinusoidalnym.

  Praca kontrolna nr 1 (414)
  Praca kontrolna nr 2 (425)