Edward Kobosko (Doktor nauk technicznych) "Inżynieria elektryczna"
Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 5210 egz., Warszawa, 1966 [1]

" W książce podano podstawy ogólne elektrotechniki, budowy maszyn elektrycznych oraz elektroniki lampowej i tranzystorowej. Omówiono również elementy stosowane w układach automatyki elektrycznej i ogólną zasadę działania analogowych i cyfrowych maszyn matematycznych.
 Książka jest przeznaczona dla inżynierów i techników nieelektryków oraz dla studentów wydziałów nieelektrycznych wyższych szkół technicznych."

Przedmowa (11)

 • Część I. Podstawy teoretyczne.
  1. Wiadomości podstawowe (13)
   1.1. Układy i jednostki pomiarowe.
   1.2. Prawo Coulomba.
   1.3. Natężenie pola elektrycznego.
   1.4. Potencjał elektryczny i różnica potencjałów.
   1.5. Siła elektromotoryczna i napięcia.
   1.6. Prąd elektryczny i natężenie prądu.
   1.7. Prawo Ohma.
   1.8. Prawo Kirchhoffa.
   1.9. Łączenie oporności, szeregowe i równoległe.
   1.10. Praca, moc elektryczna, sprawność.
   1.11. Dopasowanie oporności odbiornika do źródła.
   1.12. Prawo Joule'a.
   1.13. Rodzaje prądu i jego zastosowanie.
   1.14. Wzmacnianie i tłumienie.
  2. Własności przewodników i dielektryków (40)
   2.1. Rezystancja.
   2.2. Przewodniki.
   2.3. Dielektryki (izolatory).
   2.4. Przewody elektryczne.
   2.5. Oporniki wzorcowe i regulacyjne.
   2.6. Termometry oporowe.
   2.7. Manometry oporowe i piezoelektryczne.
   2.8. Termistory.
   2.9. Ogniwa termoelektryczne.
  3. Prawa stosowane do obliczania obwodów i obwody prądu stałego (62)
   3.1. Wiadomości podstawowe.
   3.2. Prawa podstawowe.
   3.3. Metoda prądów oczkowych.
   3.4. Metoda napięć węzłowych.
   3.5. Zasada superpozycji.
   3.6. Twierdzenie Thevenina.
   3.7. Obwody z opornościami nieliniowymi.
   3.8. Zasady doboru przekroju przewodów.
  4. Magnetyzm i obwody magnetyczne (74)
   4.1. Pole magnetyczne.
   4.2. Natężenie pola magnetycznego.
   4.3. Strumień magnetyczny i indukcja magnetyczna.
   4.4. Magnetyzm indukowany.
   4.5. Natężenie pola elektromagnetycznego.
   4.6. Obwody magnetyczne.
   4.7. Magnetostrykcja.
   4.8. Histereza magnetyczna. 
  5. Elektromagnetyzm (84)
   5.1. Pole elektromagnetyczne.
   5.2. Powstawanie SEM przy ruchu przewodu w polu magnetycznym.
   5.3. Indukcja elektromagnetyczna.
   5.4. Siły elektromagnetyczne.
   5.5. Prądy wirowe i straty w stali. 
  6. Indukcyjność i pojemność (92)
   6.1. Indukcyjność.
   6.2. Obwody z samoindukcyjnością.
   6.3. Indukcja wzajemna.
   6.4. Energia pola elektromagnetycznego.
   6.5. Pojemność.
   6.6. Łączenie równoległe kondensatorów.
   6.7. Elastancja.
   6.8. Łączenie szeregowe kondensatorów.
   6.9. Ładowanie i wyładowanie kondensatorów.
   6.10. Energia pola elektrycznego kondensatorów. 
  7. Prąd zmienny jednofazowy (106)
   7.1. Wiadomości ogólne.
   7.2. Prąd zmienny sinusoidalny.
   7.3. Wartość skuteczna prądu i napięcia.
   7.4. Wartość średnia prądu i napięcia.
  8. Obwody jednofazowe prądu sinusoidalnie zmiennego (113)
   8.1. Obwód z rezystancją.
   8.2. Obwód z reaktancją indukcyjną.
   8.3. Obwód z reaktancą pojemnościową.
   8.4. Obwody szeregowe rezystancji oraz reaktancji indukcyjnej i pojemnościowej.
   8.5. Obwody równoległe prądu zmiennego.
   8.6. Metoda symboliczna obliczania prądów i napięć sinusoidalnych.
   8.7. Moc i praca elektryczna prądu zmiennego.
  9. Prąd zmienny trójfazowy (135)
   9.1. Powstawanie prądów trójfazowych.
   9.2. Układy trójfazowe skojarzone.
   9.3. Moc czynna, bierna i pozorna układów trójfazowych symetrycznych, w połączeniu gwiazdowym i trójkątowym.
   9.4. Współczynnik mocy.
  10. Mierniki i pomiary elektryczne (145)
   10.1. Wiadomości podstawowe.
   10.2. Mierniki magnetoelektryczne.
   10.3. Mierniki elektromagnetyczne.
   10.4. Mierniki elektrodynamiczne.
   10.5. Mierniki indukcyjne.
   10.6. Mierniki wibracyjne.
   10.7. Liczniki elektryczne.
   10.8. Oscylografy pętlicowe.
   10.9. Przekładniki.
   10.10. Pomiary bezpośrednie wielkości elektrycznych.
   10.11. Pomiary metodą kompensacyjną.
   10.12. Pomiary mocy prądu stałego i zmiennego.
   10.13. Pomiary zdalne.
 • Część II. Maszyny elektryczne 
  11. Maszyny prądu stałego (179)
   11.1 Wiadomości wstępne.
   11.2. Siła elektromotoryczna maszyn prądu stałego.
   11.3. Budowa maszyn prądu stałego.
   11.4. Uzwojenie twornika.
   11.5. Oddziaływanie twornika.
   11.6. Komutacja.
   11.7. Rodzaje maszyn prądu stałego.
   11.8. Prądnica bocznikowa.
   11.9. Prądnica szeregowa i szeregowo - bocznikowa.
   11.10. Prądnica obcowzbudna.
   11.11. Praca równoległa prądnic prądu stałego.
   11.12. Silniki prądu stałego.
   11.13. Silnik bocznikowy.
   11.14. Silnik szeregowy.
   11.15. Silnik szeregowo - bocznikowy.
  12. Transformatory (205)
   12.1. Wiadomości podstawowe.
   12.2. Zasada działania transformatora.
   12.3. Rodzaje transformatorów.
   12.4. Budowa transformatorów.
   12.5. Stan jałowy i praca transformatora pod obciążeniem.
   12.6. Rdzenie transformatorów trójfazowych.
   12.7. Układy połączeń uzwojeń transformatorów trójfazowych.
   12.8. Autotransformatory.
   12.9. Praca równoległa transformatorów.
   12.10. Transformatory specjalne.
  13. Silniki asynchroniczne (indukcyjne) (223)
   13.1. Zasada działania.
   13.2. Budowa stojana i wirnika.
   13.3. Silniki pierścieniowe.
   13.4. Silniki klatkowe (zwarte).
   13.5. Wykres wektorowy silnika asynchronicznego.
   13.6. Rozruch silników pierścieniowych.
   13.7. Rozruch silników klatkowych.
   13.8. Moment obrotowy i rozruchowy silników asynchronicznych.
   13.9. Regulowanie prędkości obrotowej silników asynchronicznych.
  14. Maszyny synchroniczne (240)
   14.1. Wiadomości ogólne.
   14.2. Wielkości znamionowe.
   14.3. Budowa twornika (stojana) i magneśnicy (wirnika).
   14.4. Bieg jałowy prądnicy synchronicznej.
   14.5. Praca prądnicy synchronicznej.
   14.6. Wykres wektorowy prądnicy synchronicznej.
   14.7. Charakterystyka obciążeniowa prądnicy synchronicznej.
   14.8. Praca równoległa prądnic synchronicznych.
   14.9. Synchronizacja.
   14.10. Silniki synchroniczne.
   14.11. Silnik synchroniczny do poprawy współczynnika mocy.
  15. Silniki asynchroniczne jednofazowe (256)
   15.1. Zasada działania.
   15.2. Rozruch silnika jednofazowego.
  16. Prostowniki i układy prostownicze (258)
   16.1. Wiadomości ogólne.
   16.2. Prostowniki rtęciowe szklane.
   16.3. Prostowniki rtęciowe metalowe.
   16.4. Ignitrony.
   16.5. Układy prostownicze.
   16.6. Prostowanie prądu jednofazowego.
   16.7. Prostowanie prądu trójfazowego.
 • Część III. Lampy elektronowe i półprzewodniki
  17. Lampy elektronowe próżniowe (267)
   17.1. Wiadomości ogólne.
   17.2. Dioda próżniowa.
   17.3. Trioda.
   17.4. Tetroda.
   17.5. Pentoda.
  18. Lampy elektronowe gazowane (284)
   18.1. Wiadomości podstawowe.
   18.2. Lampy jarzeniowe.
   18.3. Diody gazowane z żarzoną katodą.
   18.4. Tyratron.
  19. Przyrządy i układy elektroniczne (288)
   19.1. Woltomierze elektronowe.
   19.2. Amperomierze elektronowe.
   19.3. Generatory lampowe.
   19.4. Oscylograf elektronowy (katodowy).
   19.5. Rozdzielacz elektronowy.
  20. Półprzewodniki (296)
   20.1. Zasadnicze własności półprzewodników.
   20.2. Półprzewodniki typu n oraz typu p.
   20.3. Złącza p-n.
   20.4. Zjawisko Halla.
  21. Przyrządy półprzewodnikowe (300)
   21.1. Diody krystaliczne.
   21.2. Dioda Zenera.
   21.3. Prostowniki metalowe.
   21.4. Prostowniki złączowe p-n.
   21.5. Tranzystor ostrzowy.
   21.6. Tranzystory warstwowe (złączowe).
  22. Przyrządy fotoelektryczne (308)
   22.1. Wiadomości ogólne.
   22.2. Oporowe komórki fotoelektryczne.
   22.3. Ogniwa fotoelektryczne.
   22.4. Komórki fotoelektryczne.
   22.5. Powielacze fotoelektronowe.
 • Część IV. Elementy automatyki elektrycznej 
  23. Wiadomości podstawowe (315)
   23.1. Wstęp.
   23.2. Regulacja automatyczna.
   23.3. Rodzaje układów regulacji automatycznej.
   23.4. Sterowanie automatyczne.
   23.5. Sygnalizacja i blokada automatyczna.
  24. Czujniki (323)
   24.1. Wstęp.
   24.2. Czujniki oporowe (rezystancyjne).
   24.3. Czujniki indukcyjne.
   24.4. Czujniki pojemnościowe.
   24.5. Czujniki termoelektryczne.
  25. Wzmacniacze (329)
   25.1. Wiadomości podstawowe.
   25.2. Wzmacniacze magnetyczne.
   25.3. Wzmacniacze lampowe.
   25.4. Wzmacniacze tranzystorowe.
   25.5. Wzmacniacze elektromaszynowe.
  26. Stabilizatory (355)
   26.1. Wiadomości ogólne.
   26.2. Oporowe stabilizatory prądu.
   26.3. Jonowe i elektronowe stabilizatory napięcia.
   26.4. Ferromagnetyczne stabilizatory napięcia.
  27. Przekaźniki (361)
   27.1. Wiadomości ogólne.
   27.2. Przekaźniki elektromechaniczne.
   27.3. Przekaźniki elektronowe i tyratronowe.
   27.4. Przekaźniki fotoelektryczne.
  28. Styczniki i wyłączniki samoczynne (368)
   28.1. Styczniki.
   28.2. Wyłączniki samoczynne.
  29. Regulatory elektryczne (371)
   29.1. Wstęp.
   29.2. Rodzaje i charakterystyki regulatorów.
   29.3. Regulacja dwupołożeniowa.
   29.4. Regulatory trójpołożeniowe "więcej - zero - mniej".
   29.5. Regulatory impulsowe.
   29.6. Regulatory o ciągłym sygnale wyjściowym.
  30. Siłowniki elektryczne (385)
   30.1. Wiadomości ogólne.
   30.2. Silniki elektryczne prądu stałego.
   30.3. Silniki indukcyjne dwufazowe.
   30.4. Silniki indukcyjne trójfazowe.
   30.5. Elektromagnesy.
   30.6. Selsyny.
   30.7. Magnesyny.
  31. Budowa schematów prostych układów automatyki elektrycznej (393)
   31.1. Wstęp.
   31.2. Zasada budowy schematów.
   31.3. Przykład budowy prostych układów sterowania automatycznego.
 • Część V. Elektroniczne maszyny matematyczne 
  32. Elektroniczne maszyny analogowe (403)
   32.1. Wstęp.
   32.2. Wiadomości podstawowe.
   32.3. Układy sumujące.
   32.4. Wzmacniacz operacyjny.
   32.5. Układ wzmacniacza mnożącego i układ zmiany znaku.
   32.6. Układ całkujący i różniczkujący.
   32.7. Układ wzmacniacza inercyjnego.
   32.8. Generatory (przetworniki) funkcji.
   32.9. Zastosowanie maszyn matematycznych analogowych.
   32.10. Zmiana współczynnika skali czasu oraz współczynnika amplitudy.
  33. Elektroniczne maszyny cyfrowe (425)
   33.1. Wstęp.
   33.2. Systemy liczenia w maszynach cyfrowych.
   33.3. Urządzenia arytmometryczne.
   33.4. Pamięć.
   33.5. Urządzenia sterujące.
   33.6. Programowanie.
   33.7. Urządzenia wejściowe i wyjściowe (zewnętrzne).
   33.8. Zastosowanie maszyn cyfrowych.