Elektrotechnika dla wszystkich (wyd. 1)


Otto Leunig "Elektrotechnika dla wszystkich"
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 8753 egz., Warszawa, 1959
(tłumaczył Stanisław Zasada) [1]

" W książce podano wiadomości ogólne z podstaw elektrotechniki w przystępnym ujęciu przystosowanym do użytku praktyków, interesujących się urządzeniami elektroenergetycznymi, maszynami elektrycznymi, grzejnictwem i oświetleniem elektrycznym itp. Opisano kilkadziesiąt doświadczeń, oraz podano wiele przykładów obliczeniowych.
 Szeroki krąg czytelników od rozpoczynających naukę i praktykę w dziadzinie elektrotechniki do inżynierów praktyków znajdzie w książce wiele przystępnie podanych i uporządkowanych informacji z zakresu elektrotechniki."

 1. Wstęp (7)
  1. Znaczenie elektryczności.
  Istota elektryczności
  2. Elektrony jako nośniki elektryczności.
  3. Przepływające elektrony tworzą prąd elektryczny.
  4. Źródła napięcia służą do "przepompowywania" elektronów.
  5. Pomiar natężenia prądu elektrycznego.
  6. Prądy wyładowania wyrównują różnice napięć.
  Prądy ciągłe
  7. Tylko w zamkniętym obwodzie elektrycznym może trwale płynąć prąd elektryczny.
  8. Natężenie prądu zależy od s. em. i od oporności.
  Obwody elektryczne stałoprądowe i zmiennoprądowe
  9. Obwody stałoprądowe mają określoną biegunowość.
  10. W obwodach prądu zmiennego kierunek prądu i biegunowość zmieniają się.
  Przewodniki i izolatory
  11. Istnieją dobre i złe przewodniki.
  12. Materiały izolacyjne stanowią tamę dla przepływu prądu.
  Środki ochronne w urządzeniach niskonapięciowych
  13. Elektryczność może zagrażać zdrowiu i życiu.
  14. Należy przestrzegać przepisów.
 2. Wytwarzanie energii elektrycznej (32)
  Elektryczność statyczna
  15. Wytwarzanie elektryczności przez tarcie jest bardzo starym sposobem wytwarzania.
  16. Wyładowania elektryczne występują przede wszystkim na ostrych zgięciach lub nierównościach powierzchni.
  Elektryczność galwaniczna
  17. Elektryczność galwaniczna powstaje wskutek zjawisk chemicznych.
  18. Istnieje wiele typów ogniw elektrochemicznych.
  19. Ogniwa połączone ze sobą tworzą baterie.
  Indukcja elektromagnetyczna (elektryczność otrzymana przez indukcję)
  20. Magnesy tworzą pole magnetyczne.
  21. Przy przecinaniu linii pola indukuje się napięcie.
  22. W prądnicach korzysta się ze zjawiska indukcji elektromagnetycznej.
  Dalsze możliwości przetwarzania energii
  23. Termoelektryczność.
  24. Przetwarzanie energii świetlnej w elektryczną.
  25. Przetwarzanie energii dźwięku w energię elektryczną.
 3. Obwód nierozgałęziony prądu stałego (57)
  Oporność, napięcie i prąd
  26. Istnieją różne rodzaje oporności.
  27. Napięcie zużywa się w obwodzie elektrycznym.
  Prawo Ohma
  28. Doświadczenie potwierdza prawo Ohma.
  29. Przekształcenia równań ułatwiają obliczenia.
  30. Zastosowanie prawa Ohma do pojedynczego opornika.
  31. Strata napięcia jest takim samym napięciem jak każde inne.
  32. Zastosowanie prawa Ohma do źródeł.
  33. Zastosowanie prawa Ohma do przewodów.
  34. Istnienie oporności powoduje wahania napięcia.
  35. Zastosowanie prawa Ohma do kilku oporników.
  36. Zadania różne i przykłady liczbowe.
  37. Przewodność jest odwrotnością oporności.
  Oporność przewodów
  38. Oporność przewodu zależy od materiału, długości i przekroju.
  39. Przewodność właściwa jest odwrotnością oporności właściwej.
  40. Wpływ temperatury na oporność.
  Moc elektryczna przy prądzie stałym
  41. Obliczanie mocy elektrycznej.
  42. Pomiar mocy.
  43. Sprawność.
  Obliczanie energii i kosztów energii
  44. Obliczanie energii i jej pomiar za pomocą liczników.
  Dobór przekroju przewodów
  45. Wyznaczanie przekroju przewodów.
  46. Wyznaczanie przekroju drutów nawojowych.
  47. Druty oporowe obciąża się zależnie od celu, jakiemu mają służyć.
 4. Obwód rozgałęziony prądu stałego (96)
  Łączenie oporników
  48. Łączenie szeregowe oporników.
  49. Łączenie równoległe oporników.
  50. Łączenie mieszane oporników.
  Łączenie źródeł napięcia
  51. Łączenie szeregowe źródeł.
  52. Połączenie równoległe źródeł.
  53. Łączenie mieszane źródeł.
 5. Działania prądu elektrycznego (114)
  Działanie cieplne prądu elektrycznego
  54. Działanie cieplne prądu elektrycznego.
  55. Nagrzewanie można obliczyć.
  Elektryczne wytwarzanie światła.
  56. Światło jest energią wypromieniowaną w zakresie fal widzialnych.
  57. Wielkości i jednostki używane w technice świetlnej.
  58. Żarówki są promiennikami temperaturowymi.
  59. Lampy wyładowcze odznaczają się większą wydajnością.
  60. Schematy połączeń lamp.
  61. Obliczanie oświetlenia metodą sprawności.
  62. Proste przykłady obliczeniowe.
  Działanie chemiczne prądu elektrycznego.
  63. Elektroliza.
  64. Zastosowania praktyczne.
  65. Akumulatory są pojemnikami elektrolitycznymi.
  66. Akumulatory ołowiowe.
  67. Akumulatory żelazowo - niklowe i kadmowo - niklowe.
  Działanie magnetyczne prądu elektrycznego.
  68. Pole magnetyczne.
  69. Uzwojenia i zwojnice, przez które płynie prąd, są magnesami.
  70. W uzwojeniach mających wewnątrz rdzeń stalowy wytwarza się znacznie większa indukcja magnetyczna.
  71. W rdzeniach stalowych występuje histereza.
  72. Przewody, przez które przepływa prąd, oddziaływają na siebie dynamicznie.
  73. Działanie indukcyjne prądu elektrycznego.
 6. Obwód nierozgałęziony prądu zmiennego (159)
  Siła elektromotoryczna i prąd.
  74. Siła elektromotoryczna i natężenie prądu zmieniają się w sposób regularny.
  75. Woltomierz i amperomierz wskazują wartości skuteczne.
  Obwód prądu zmiennego o oporności czynnej.
  76. W obwodach nie zawierających indukcyjności i pojemności występuje zgodność faz.
  77. Prawa dotyczące obwodu prądu stałego można stosować do obwodu prądu zmiennego.
  78. Moc średnia prądu zmiennego odpowiada mocy prądu stałego.
  Indukcyjność w obwodzie prądu zmiennego.
  79. Prąd jest opóźniony w fazie w stosunku do napięcia na zaciskach.
  80. Napięcie na zaciskach rozkłada się na poszczególne napięcia składowe.
  81. Wyznaczanie długości boków trójkąta.
  82. Obliczenie napięć.
  83. Rozszerzone prawo /Ohma.
  84. Prąd można rozłożyć na składową czynną i składową bierną.
  85. Moc prądu zmiennego zależy od przesunięcia fazowego.
  86. Pomiar mocy.
  87. Wyznaczanie współczynnika mocy.
  Obwód prądu zmiennego o pojemności.
  88. Kondensator jest zasobnikiem prądu.
  89. Prąd wyprzedza o 900 stopni napięcie na zaciskach.
  90. Również i do obwodu zawierającego kondensator można stosować prawo Ohma.
  91. Pojemność kondensatora zależy od jego budowy.
 7. Obwód rozgałęziony prądu zmiennego (192)
  Łączenie źródeł napięcia zmiennego.
  92. Prądnice do zasilania sieci łączy się równolegle.
  93. Przy połączeniu szeregowym źródeł napięcia zmiennego o różnych częstotliwościach powstają nowe drgania.
  94. Składową stałą i składową zmienną prądu można oddzielić.
  Łączenie odbiorników tego samego rodzaju.
  95. Oporności czynne oblicza się podobnie jak przy prądzie stałym.
  96. Oporności wypadkowe wyłącznie indukcyjne wyznacza się podobnie.
  97. Pojemności zachowują się odwrotnie niż oporności pojemnościowe.
  98. Łączenie mieszane oporności tego samego rodzaju.
  Łączenie równoległe odbiorników różnego rodzaju.
  99. Łączenie szeregowe oporności czynnych i oporności pojemnościowych.
  100. Łączenie szeregowe odbiorników zawierających indukcyjność.
  101. Łączenie szeregowe odbiorników o oporności czynnej i pojemnościowej.
  102. Przy łączeniu szeregowym oporności indukcyjnej i pojemnościowej mogą powstać przepięcia.
  103. Rezonans napięć (szeregowy).
  Łączenie równoległe odbiorników różnego rodzaju.
  104. Łączenie równoległe odbiorników o oporności czynnej i czynno - indukcyjnej.
  105. Połączenie równoległe odbiornika o oporności czynnej z odbiornikiem o oporności wyłącznie indukcyjnej.
  106. Połączenie równoległe odbiorników zawierających oporności i indukcyjności.
  107. Łączenie równoległe odbiorników o oporności czynnej i kondensatorów.
  108. Przy równoległych połączeniach odbiorników o oporności i indukcyjności oraz kondensatorów mogą wystąpić przetężenia.
  109. rezonans prądów.
  110. Zwojnica i kondensator tworzą obwód drganiowy.
  111. Przykłady zastosowań układów L-C.
 8. Prąd trójfazowy (229)
  112. Przy połączeniach w gwiazdę i w trójkąt otrzymuje się różne napięcia.
  113. Moc prądu trójfazowego.
 9. Zasady miernictwa elektrycznego (237)
  114. Różnorodność przyrządów pomiarowych.
  115. Amperomierze są w zasadzie także woltomierzami.
  116. Przy pomiarze większych wartości napięć i prądów należy uzwojenie dostosować do żądanego zakresu pomiarowego.
  117. Zwykle używa się przyrządów elektromagnetycznych lub magnetoelektrycznych.
  118. Pomiary prądu.
  119. Pomiary napięcia.
  120. Wyznaczanie oporności przez porównanie spadków napięć.
  121. Wyznaczanie oporności przez porównanie prądów.
  122. Wyznaczanie oporności przez jednoczesny pomiar prądu i napięcia.
  Omomierze
  123. Omomierze wskazują bezpośrednio oporność.
  124. Pomiary oporności izolacji.
  125. Mostek Wheatstone'a stanowi podstawę wielu "metod mostkowych".
  126. Mostek o drucie ślizgowym (mostek Kirchhoffa) daje się szybko zrównoważyć.
  Pomiary mocy
  127. W użyciu są watomierze elektrodynamiczne i ferrodynamiczne.
  128. Układ połączeń trzeba dostosować do rodzaju sieci.
  Pomiary współczynnika mocy i częstotliwości.
  129. Wyznaczanie współczynnika mocy.
  130. Miernik częstotliwości.
  Skorowidz rzeczowy (262)