J. Piasecki "Bezpieczniki niskonapięciowe"
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 5139 egz., Warszawa, 1958

Wykaz oznaczeń (5)
Wykaz skrótów (7)
Wstęp (9)
I. Wiadomości podstawowe (13)
II. Rodzaje i budowa bezpieczników (30)
Klasyfikacja bezpieczników.
Bezpieczniki aparatowe.
Bezpieczniki instalacyjne.
Bezpieczniki stacyjne.
Bezpieczniki paskowe.
Inne bezpieczniki.
III. Dane techniczne bezpieczników (70)
Zakres i przeznaczenie danych.
Prąd znamionowy wkładki.
Napięcie znamionowe i częstotliwość znamionowa.
Zdolność wyłączania.
Charakterystyka prądowo - czasowa.
Charakterystyka prądu ograniczonego.
Dane o wybiorczości działania wkładek.
IV. Działanie i szczegóły budowy wkładek (109)
Metody obserwacji zjawisk związanych z działaniem bezpieczników.
Łuk elektryczny prądu stałego.
Łuk elektryczny prądu zmiennego.
Praca łukowa.
Powstawanie łuku we wkładkach z gasiwem.
Przerywanie prądu przeciążeniowego.
Zjawiska przy zgaśnięciu łuku.
Przerywanie prądu zwarciowego.
Element topikowy w gasiwie.
Gasiwo.
Wskaźnik zadziałania wkładki.
Obciążalność krótkotrwała.
Ograniczenie prądu zwarciowego.
Wpływy temperaturowe.
Wadliwości działania.
Zagadnienia jakości.
Działanie wkładek reparowanych.
V. Stosowanie bezpieczników (203)
Bezpiecznik czy łącznik samoczynny.
Ogólne zasady doboru bezpieczników.
Zagadnienia bezpieczeństwa.
Miejsce bezpiecznika w terenie i w schemacie urządzenia.
Zabezpieczenie przewodów i kabli.
Zabezpieczenie obwodów silnikowych.
Instalowanie bezpieczników.
Eksploatacja bezpieczników.
VI. Bezpieczniki w skoordynowanych układach zabezpieczeń nadprądowych (309)
Współdziałanie zabezpieczeń nadprądowych.
Opłacalność koordynacji zabezpieczeń nadprądowych.
Nasze możliwości koordynowania zabezpieczeń nadprądowych.
Warunki działania wybiorczego.
Wybiorczość przeciążeniowa i wybiorczość zwarciowa.
Wybiorczość działania dwóch wkładek.
Zespół bezpiecznik - łącznik samoczynny.
Wybiorczość działania bezpiecznika i wyłącznika.
Wybiorczość w sieciach węzłowych z bezpiecznikami.
Układy kaskadowe zabezpieczeń nadprądowych.
VII. Ocena i badania bezpieczników (367)
Próby techniczne.
Program prób typu.
Próby zdolności wyłączania.
Próby odbiorcze bezpieczników i wkładek.
VIII. Wskazówki bibliograficzne (380)
IX. Skorowidz rzeczowy (383)