Anteny - teoria i praktyka


J. Bator, "Anteny - teoria i praktyka"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 3, Warszawa, 1974

 • Od autora (do wydania III) (9)
 1. Wiadomości wstępne (13)
  Standardy telewizyjne. Zakresy częstotliwości przydzielone radiofonii i telewizji. Podział telewizyjnych zakresów częstotliwości na kanały według planu OIRT. Sposób obliczania stosunków napięć i mocy w decybelach.
 2. Rozchodzenie się fal metrowych i decymetrowych. Natężenie pola w miejscu odbioru (23)
  Charakterystyka rozchodzenia się fal metrowych i decymetrowych. Sposób oszacowania natężenia pola w zależności od odległości od anteny nadawczej. Wpływ nierówności terenowych, budynków i drzew na natężenie pola w miejscu odbioru.
 3. Zasięgi nadawczych stacji telewizyjnych. Stan obecny i perspektywy rozwojowe polskiej sieci TV w zakresach częstotliwości I÷III i IV÷V (36)
  Określenie zasięgu użytecznego stacji telewizyjnej. Czynniki decydujące o zasięgu użytecznym. Zakłócenia radioelektryczne odbioru telewizyjnego. Wartości graniczne natężenia pola. Wymagane wartości stosunku sygnału użytecznego do zakłóceń. Przeciętne zasięgi użyteczne w poszczególnych zakresach częstotliwości. Strefy odbioru telewizyjnego. sieci TV główna i pomocnicza. Stan obecny i perspektywy rozwojowe telewizji w Polsce. Polskie stacje nadawcze I i II programu TV oraz stacje zagraniczne znajdujące się w pobliżu granic PRL.
 4. Podstawowe pojęcia związane z antenami i z odbiorczymi telewizyjnymi instalacjami antenowymi (55)
  Antena odbiorcza i antena nadawcza. Polaryzacja anteny odbiorczej. Charakterystyka promieniowania anteny. Zasadnicze parametry elektryczne anten. Dipol antenowy. Anteny Yagi-Uda. Systematyczny podział odbiorczych anten telewizyjnych. Przewody zasilające. Odbiorcze instalacje antenowe: indywidualne i zbiorowe.
 5. Wpływ własności elektrycznych odbiorczych anten telewizyjnych na jakość odbioru telewizyjnego (91)
  Wymagane wartości napięcia wejściowego odbiorników TV i zależności tego napięcia od zysku energetycznego anten. Wpływ kształtu charakterystyki promieniowania anteny na poziom zakłóceń odbioru telewizyjnego. Praktyczne wskazówki dotyczące zwalczania zakłóceń telewizyjnych. Wpływ parametrów elektrycznych anten na zakłócenia spowodowane sygnałami echowymi.
 6. Wymagania elektryczne stawiane odbiorczym antenom telewizyjnym (115)
  Uwagi ogólne o wymaganiach. Możliwości amatorskiego wykonywania anten. Średni zysk energetyczny anten Yagi-Uda. Stosunek promieniowania głównego do wstecznego. Znamionowa impedancja wejściowa i współczynnik fali stojącej na wejściu anten.
 7. Podstawowe zasady obowiązujące przy wykonywaniu i instalowaniu odbiorczych anten telewizyjnych (124)
  Wymagania mechaniczne i klimatyczne stawiane antenom. Wskazówki konstrukcyjne. Zasady ochrony anten przed wyładowaniami atmosferycznymi. Zasady rozmieszczania i zawieszania anten zewnętrznych. Zasady instalowania przewodów zasilających.
 8. Odbiorcze anteny telewizyjne dla I i II zakresu częstotliwości oraz radiofoniczne UKF (139)
  Charakterystyka ogólna. Sposoby dopasowania anten i nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne. Anteny synfazowe. Opis wzorcowych modeli anten do odbioru programów TV i radiofonicznych UKF/FM. Przegląd anten I i II zakresu oraz UKF/FM produkowanych w Polsce. Montaż anten do odbioru sygnałów spolaryzowanych pionowo.
 9. Odbiorcze anteny telewizyjne dla II zakresu częstotliwości (164)
  Charakterystyka ogólna. Rodzaje anten i sposoby ich dopasowania. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne. Opis wzorcowych modeli anten. Anteny wykonane fabrycznie. Montaż anten do odbioru sygnałów spolaryzowanych pionowo. Anteny i instalacje antenowe do odbioru dwóch programów telewizyjnych, emitowanych w zakresach I÷III.
 10. Odbiorcze anteny telewizyjne dla IV i V zakresu częstotliwości (194)
  Charakterystyka ogólna. Anteny Yagi-Uda. Anteny szerokopasmowe z reflektorami powierzchniowymi. Anteny wzdłużno - kierunkowe z elementami typu "X". Anteny logarytmicznie - periodyczne (LP). Anteny do odbioru TV w IV zakresie częstotliwości, produkowane w Polsce.
 11. Osprzęt, przewody zasilające i inne urządzenia do telewizyjnych, indywidualnych instalacji antenowych (227)
  Osprzęt instalacyjny. Przewody zasilające. Symetryzatory antenowe. Tłumiki. Transformatory rozwidlające do anten synfazowych. Zwrotnice antenowe. Przedwzmacniacze antenowe. Anteny zintegrowane z układami elektronicznymi.
 12. Anteny wewnętrzne (282)
  Charakterystyka odbioru telewizyjnego za pomocą anten wewnętrznych. Rozwiązania konstrukcyjne. Przegląd anten wewnętrznych produkowanych w Polsce.
 13. Antenowe instalacje zbiorowe (AIZ) (299)
  Wiadomości wprowadzające. Schemat blokowy AIZ oraz funkcje zestawów i urządzeń wchodzących w skład AIZ. Podstawowe wymagania elektryczne stawiane antenowym instalacjom zbiorowym. Budowa i dane techniczne urządzeń AIZ produkowanych w Polsce. Ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa w antenowych instalacjach zbiorowych. Podstawowe zasady konserwacji i użytkowania AIZ. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i kierunki rozwojowe AIZ.
 14. Pomiary podstawowych parametrów elektrycznych odbiorczych anten telewizyjnych (360)
  Rodzaje i metodyka pomiarów. Poligon pomiarowy. Pomiary serwisowe i przegląd przyrządów pomiarowych do kontroli działania instalacji antenowych.
 15. Wykaz najważniejszych zaleceń i norm, międzynarodowych i polskich, dotyczących projektowania, wykonywania i pomiarów anten oraz instalacji antenowych (376)
  Zalecenia międzynarodowe. Polskie normy (PN). Przepisy resortowe. Normy branżowe (BN).
 • Bibliografia (380)
 • Załącznik 1. Wartości stosunków napięć U1/U2 i mocy P1/P2 wyrażone w decybelach (dB)
 • Załącznik 2. Plan częstotliwościowego rozkładu kanałów telewizyjnych według norm niektórych krajów, stosujących różne standardy telewizyjne.
 • Załącznik 3. siatka współrzędnych biegunowych, z liniową skalą K/Kmax, do wykreślania charakterystyk promieniowania anten.
 • Załącznik 4. Siatka współrzędnych biegunowych, za skalą K/Kmax w dB, do wykreślania charakterystyk promieniowania anten.
 • Załącznik 5. Wykres kołowy Smitha.