Praca zbiorowa (red. St. Ryżko) "Elektroniczne mierniki zliczające"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 3000 + 200 egz., Warszawa, 1965

"    W książce omówione są  zasady działania, układy i budowa mierników elektronicznych opartych na zasadzie zliczania impulsów elektrycznych. Poruszono zagadnienia związane ze stosowaniem tych mierników oraz omówiono szereg przykładów mierników wytwarzanych seryjnie. Ponadto omówiono różnorodne zastosowania techniki zliczania impulsów elektrycznych do celów pomiarowych.
     Książka przeznaczona jest dla inżynierów i techników zainteresowanych nowoczesną techniką pomiarową w produkcji przemysłowej i badaniach naukowych."

Wykaz ważniejszych oznaczeń (8)
1. Wstęp (17)
1.1. Pojęcia podstawowe
1.2. Zasadnicze właściwości mierników zliczających
1.3. Schemat ogólny i podstawowe funkcje bloków miernika
1.4. Dokładność mierników zliczających
1.5. Perspektywy rozwojowe mierników zliczających
2. Metody analizy stanów przejściowych w przerzutnikach (26)
2.1. Stany równowagi przerzutnika z opornością ujemną
2.2. Realizacja oporności ujemnej w oparciu o sprzężenie zwrotne
2.3. Procesy przejściowe w przerzutniku
2.4. Metody analizy procesów przejściowych w przerzutniku
2.5. Proces ładowania kondensatora przez opornik
2.6. Analiza procesu przejściowgo w przerzutniku z opornością ujemną
3. Lampowy przerzutnik bistabilny - analiza statyczna (36)
3.1. Układ i zasada działania
3.2. Warunki równowagi trwałej
3.3. Rola prądu siatki lampy przewodzącej przerzutnika
3.4. Stabilność statyczna przerzutnika
4. Lampowy przerzutnik bistabilny - analiza dynamiczna (45)
4.1. Wstęp
4.2. Metoda analizy: zestawienie założeń pomocniczych
4.3. Trzy fazy procesu przejściowego
4.4. Kształt impulsów przerzucających
4.5. Faza pierwsza
4.6. Faza druga
4.7. Faza trzecia
4.8. Podsumowanie wyników analizy dynamicznej
Dodatek do rozdziału 4. Obliczenia
5. Fizyczny obraz zjawisk w przerzutniku lampowym (69)
5.1. Wstęp
5.2. Przerzutnik jako układ generacyjny
5.3. Metoda opisu zjawisk
5.4. Opis procesu przejściowego
5.5. Wpływ zmian parametrów i asymetrii układu na pracę przerzutnika
6. Czułość i szybkość działania przerzutnika lampowego (82)
6.1. Rozważania ogólne dotyczące czułości przerzutnika
6.2. Czułość użyteczna przerzutnika
6.3. Czas rozdzielczy i częstotliwość graniczna przerzutnika
6.4. Czas przerzutu i czas martwy
6.5. Analiza czasu przerzutu
6.6. Analiza czasu martwego
6.7. Uproszczone wyrażenie na czas rozdzielczy: dane eksperymentalne
6.8. Sposoby skrócenia czasu rozdzielczego przerzutnika
7. Tranzystor jako element przełączający (94)
7.1. Wstęp
7.1.1. Układy połączeń i obszary pracy
7.1.2. Układy zastępcze tranzystora
7.1.3. Przepływ prądu stałego przez tranzystor
7.2. Właściwości tranzystora w stanie odcięcia
7.2.1. Prądy zerowe
7.2.2. Zjawiska zachodzące w tranzystorze w przypadku bardzo małych prądów
7.2.3. Właściwości tranzystora pracującego w układzie o wspólnym emiterze (OE) w stanie odcięcia
7.2.4. Wpływ temperatury na warunki pracy tranzystora w stanie odcięcia
7.3. Właściwości tranzystora w stanie aktywnym
7.3.1. Parametry małosygnałowe tranzystora
7.3.2. Praca tranzystora w zakresie wielkich częstotliwości
7.3.3. Praca tranzystora przy dużych sygnałach
7.4. Właściwości tranzystora w stanie nasycenia
7.4.1. Napięcia szczątkowe i oporność nasycenia
7.4.2. Współczynnik nasycenia
7.4.3. Czas magazynowania
7.5. Ograniczenia zakresu użyteczności tranzystora
7.5.1. Ograniczenia napięciowe
7.5.2. Ograniczenia prądowe
7.6. Praca impulsowa tranzystora
7.6.1. Tranzystor jako element przełączający
7.6.2. Metody opisu procesów przejściowych w tranzystorze
7.7. Tranzystor jako element sterowany ładunkiem
7.7.1. Impulsowe parametry ładunkowe
7.7.2. Ograniczenie zakresu stosowalności parametrów ładunkowych
8. Tranzystorowy przerzutnik bistabilny - analiza statyczna (122)
8.1. Tranzystorowe przerzutniki bistabilne z nasyceniem i bez nasycenia
8.2. Warunki równowagi trwałej
8.3. Wnioski praktyczne
9. Tranzystorowy przerzutnik bistabilny - analiza dynamiczna (131)
9.1. Wstęp
9.2. Kształt impulsów przerzucających
9.3. Fazy procesu przejściowego
9.4. Analiza fazy pierwszej
9.5. Analiza fazy drugiej
9.6. Analiza fazy trzeciej
9.7. Analiza fazy czwartej i piątej
10. Czułość i szybkość działania przerzutnika tranzystorowego (154)
10.1. Czułość prądowa i ładunkowa
10.2. Czułość nasyconego przerzutnika tranzystorowego
10.3. Czułość nienasyconego przerzutnika tranzystorowego
10.4. Zależność czułości prądowej od czasu Tn
10.5. Szybkość działania przerzutnika tranzystorowego w układzie Eccles-Jordana
10.6. Czas przerzutu i czas martwy a parametry tranzystorów i układu
10.7. Zasady optymalnego wykorzystania tranzystorów
10.8. Wpływ rodzaju elementów pamięciowych na czas rozdzielczy
11. Przerzutnik bistabilny z diodą tunelową (169)
11.1. Właściwości diody tunelowej
11.2. Przerzutnik bistabilny z diodą tunelową
11.3. Przerzutnik bistabilny z diodą tunelową i tranzystorem
11.4. Przerzutnik bistabilny z diodą tunelową i indukcyjnością
11.5. Przerzutnik bistabilny z dwiema diodami tunelowymi
12. Pobudzanie i łączenie przerzutników (180)
12.1. Wiadomości ogólne
12.2. Uzyskiwanie sygnałów pobudzających
12.3. Pobudzanie niesymetryczne przerzutników lampowych
12.4. Pobudzanie symetryczne przerzutników lampowych bez diod separujących
12.5. Pobudzanie symetryczne przerzutników lampowych z diodami lub triodami separującymi
12.6 Sposoby pobudzania przerzutników tranzystorowych
13. Licznik binarny (194)
13.1. Układ zasadniczy licznika binarnego
13.2. Pojemność licznika binarnego
13.3. Odczyt wskazań licznika binarnego
13.4. Przykład licznika binarnego o trzech przerzutnikach
14. Licznik dziesiętny (198)
14.1. Zasadnicze układy dekad
14.2. Dekada pierścieniowa
14.3. Dekada pierścieniowa z dodatkowym przerzutnikiem bistabilnym
14.4. Dekady czteroprzerzutnikowe z dodatkowymi sprzężeniami
14.5. Dekada z samoczynnym kasowaniem
14.6. Wpływ układu sprzężeń na szybkość liczenia (czas rozdzielczy) dekady
14.7. Przykład dekady z ograniczeniem wpływu sprzężeń na czas rozdzielczy
14.8. Przykład dekady o częstotliwości granicznej 250kHz
15. Sygnalizacja i rejestracja stanu dekady (208)
15.1. Kod dekady
15.2. Kod ważony; dekadowo-dwójkowy system odczytu
15.3. Dziesiętny system sygnalizacji stanu dekady
15.4. Kod wskaźnika
15.5. Elektromechaniczne układy tłumaczące
15.6. Transduktorowe układy tłumaczące
15.7. Układy tłumaczące z dekoderami diodowymi
15.8. Dekodery diodowe dla wskaźników o kodzie nieważonym
15.9. Dekodery oporowe
15.10. Dziesiętny system sygnalizacji z zastosowaniem przetwornika cyfrowo-analogowego
15.11. Wskaźnik stanu dekad
15.12. Jarzeniowa lampa cyfrowa
15.13. Wskaźnik projekcyjny
15.14. Magnetoelektryczny wskaźnik wychyłowy i projekcją znaków
15.15. Wskaźnik segmentowy
15.16. Inne wskaźniki
15.17. Rejestracja stanu dekady
15.18. Rejestrator z sumatorem elektromechanicznym; drukarki z reszyfratorami elektromechanicznymi
15.19. Metoda drukowania "w locie"
15.20. Metoda "dopełniania do dziesięciu"
16. Licznik o nastawianej pojemności (245)
16.1. Wstęp
16.2. Kasowanie licznika
16.3. Licznik z preselekcją
16.4. Licznik z samoczynnym kasowaniem
16.5. Licznik różnicowy
16.6. Licznik sumacyjny
16.7. Licznik sumacyjno-różnicowy
16.8. Licznik selekcjonujący
17. Układy formujące impulsy (261)
17.1. Pożądany kształt impulsu przerzucającego
17.2. Zasadniczy układ stopni wejściowych licznika
17.3. Dzielnik napięcia wejściowego i wzmacniacz
17.4. Układ formujący napięcie prostokątne
17.5. Kształtowanie krótkich impulsów z napięcia o przebiegu prostokątnym
17.6. Wpływ układów wejściowych na dokładność pomiaru czasu i częstotliwości
18. Bramka elektroniczna (270)
18.1. Wiadomości ogólne
18.2. Zasada działania bramki
18.3. Prędkość przełączania bramki
18.4. Bramki diodowe
18.5. Bramki lampowe i tranzystorowe
18.6. Sterowanie bramek
19. Układy porównujące poziom napięcia (282)
19.1. Układy porównujące w miernikach zliczających
19.2. Zasada działania komparatora
19.3. Stabilność poziomu porównania
19.4. Układy komparatorów
19.5. Parametry komparatorów stosowanych w miernikach zliczających
20. Wzorcowy odstęp czasu (289)
20.1. Kwarcowy wzorzec częstotliwości
20.2. Zasadnicze właściwości oscylatorów kwarcowych
20.3. Uwagi o budowie i właściwościach generatorów wzorcowych
20.5. Powielanie częstotliwości
20.6. Zmniejszanie częstotliwości
20.7. Obniżacze częstotliwości dające na swym wyjściu napięcie sinusoidalne
20.8. Obniżacze częstotliwości z układami relaksacyjnymi
21. Przykłady typowych liczników elektronicznych (303)
21.1. Lampowy licznik elektroniczny z sygnalizacją stanu za pomocą neonówek
21.2. Tranzystorowy licznik elektroniczny z sygnalizacją stanu za pomocą jerzeniowych lamp cyfrowych (Nixie, nodistron)
22. Lampy zliczające (325)
22.1. Wstęp
22.2. Strumieniowa lampa zliczająca EIT
22.3. Trochotron
22.4. Gazowane lampy zliczające
23. Mierniki zliczające (343)
23.1. Przeliczniki
23.2. Czasomierz
23.3. Częstościomierz
23.4. Fazomierz
23.5. Woltomierz zliczający
23.6. Licznikowy miernik dobroci
24. Niektóre zastosowania techniki zliczania impulsów elektrycznych (376)
24.1. Czasoster (nastawny generator wzorcowych odstępów czasu)
24.2. Generator grup impulsów
24.3. Nastawny dzielnik częstotliwości
24.4. Sposoby rozszerzania zakresu pomiarowego częstościomierzy
24.5. Generator z automatyczną korekcją częstotliwości za pomocą dyskryminatora binarno-analogowego
Wykaz literatury (397)