Elektrotechnika (wyd. 12)


Jan Sawicki "Elektrotechnika"
Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 12, nakład 25000 + 100 egz., Warszawa, 1967

Przedmowa (9)
Symbole (12)
1. Zjawisko powstawania prądu elektrycznego (15)
Powstawanie elektryczności dodatniej i ujemnej. Elektrony i jony. Prąd elektryczny. Działanie prądu elektrycznego. Obwód prądu elektrycznego. Natężenie prądu elektrycznego. Siła elektromotoryczna, napięcie i potencjał elektryczny. Jednostka napięcia, potencjału i siły elektromotorycznej. Materiały. Jednostki.
2. Obwody nierozgałęzione (35)
Zależność natężenia prądu od napięcia i oporności dla odcinka obwodu. Zależność natężenia prądu, napięcia i oporności dla całkowitego obwodu. Połączenia szeregowe oporności. Prawo Ohma dla obwodu nierozgałęzionego zawierającego dwa źródła prądu załączone przeciwsobnie. Zależność oporności od materiału i wymiarów przewodu. Oporność właściwa. Zmiany oporności w zależności od temperatury. Oporniki, ich budowa i zastosowanie.
3. Obwody rozgałęzione (64)
Połączenie równoległe odbiorników. Prawo Kirchhoffa. Połączenia równoległe oporności. Oporność równoważna oporników połączonych w sposób mieszany. Właściwości połączeń szeregowych i równoległych oporności. Amperomierze i woltomierze. Pomiar natężenia prądu i napięcia. Rozszerzenie zakresu pomiarowego amperomierza i woltomierza. Bocznik i opornik dodatkowy (posobnik). Pomiar oporności.
4. Łączenie źródeł prądu (95)
Siła elektromotoryczna i oporność wewnętrzna baterii. Stan jałowy i stan pracy. Szeregowe łączenie ogniw. Równoległe łączenie ogniw. Grupowe (mieszane) szeregowo-równoległe łączenie ogniw.
5. Praca i moc elektryczna (110)
Uwagi ogólne. Pomiar mocy. Zależności energetyczne w obwodzie. Sprawność. Zwarcie obwodu.
6. Działanie cieplne prądu elektrycznego (136)
Jednostki energii cieplnej. Prawo Lenza-Joule'a. Grzanie się przewodów. Grzejniki elektryczne. Bezpieczniki topikowe. Żarówki. Cieplne przyrządy pomiarowe. Spawarki i elektryczne piece przemysłowe.
7. Chemiczne działanie prądu. Ogniwa i akumulatory (154)
Przewodnictwo elektrolityczne. Elektroliza. Prawo Faradaya. Równoważnik elektrochemiczny. Techniczne zastosowanie elektrolizy. Powstawanie galwanicznej siły elektromotorycznej. Zjawisko polaryzacji. Siła elektromotoryczna polaryzacji. Ogniwo galwaniczne. Akumulatory ołowiowe. Akumulatory zasadowe.
8. Termoelektryczność i fotoelektryczność (183)
Termoelektryczność. Fotoelektryczność.
9. Magnesy trwałe (188)
Własności magnetyczne. Bieguny magnetyczne. Budowa cząsteczkowa magnesów. Pole magnetyczne. Linie pola magnetycznego.
10. Działanie magnetyczne prądu elektrycznego (195)
Pole magnetyczne przewodu wiodącego prąd. Określenie kierunku pola magnetycznego przewodnika wiodącego prąd. Pole magnetyczne cewki bezrdzeniowej. Przewód wiodący prąd w polu magnetycznym. Indukcja magnetyczna. Zasada działania silnika elektrycznego. Strumień magnetyczny. Siła magnetomotoryczna. Obwód magnetyczny i oporność magnetyczna. Natężenie pola magnetycznego. Przenikalność magnetyczna. Własności magnetyczne materii. Materiały ferromagnetyczne. Charakterystyka magnesowania pierwotnego. Zestawienie obwodów elektrycznego i magnetycznego. Histereza magnetyczna. Rozproszenie magnetyczne. Energia zawarta w polu magnetycznym. Udźwig elektromagnesu. Wzajemne oddziaływanie z prądem
11. Przyrządy elektromagnetyczne (239)
Zasada działania. Budowa przyrządów elektromagnetycznych. Amperomierze i woltomierze. Zalety i wady przyrządów elektromagnetycznych.
12. Indukcja elektromagnetyczna (243)
Powstawanie sem. wskutek zmiany natężenia pola. Reguła Lenza. Wartość siły elektromotorycznej indukcji.  Zasada działania prądnicy prądu zmiennego. Komutacja prądu zmiennego na stały. Prądnica prądu stałego. Sposoby indukowania siły elektromotorycznej w zwojnicach. Indukcyjność wzajemna. Indukcyjność własna. Transformator. Prądy wirowe.
13. Przyrządy pomiarowe magnetoelektryczne (267)
Wiadomości ogólne. Zasada działania. Budowa przyrządów magnetoelektrycznych. Amperomierze. Woltomierze. Zalety i wady przyrządów magnetoelektrycznych. Galwanometry.
14. Przyrządy pomiarowe elektrodynamiczne (273)
Zasada działania i budowa. Amperomierze i woltomierze. Watomierze. Liczniki elektrodynamiczne. Zalety i wady przyrządów elektrodynamicznych.
15. Elektrostatyka (282)
Uwagi ogólne. Przyrządy do wykrywania ładunków elektrycznych. Rozmieszczenie ładunków w przewodniku. Wielkości charakteryzujące naelektryzowane ciała metalowego. Praca zużyta na elektryzowanie. Pole elektryczne. Elektryzowanie przez wpływ. Influencja elektrostatyczna. Pojemność elektryczna. Kondensatory. Łączenie kondensatorów. Energia elektryczna naładowanego kondensatora. Wytrzymałość elektryczna. Elektryczność atmosferyczna. Piorunochrony.
16. Jednofazowy prąd zmienny (306)
Określenie prądu zmiennego. Prąd sinusoidalnie zmienny. Otrzymywanie siły elektromotorycznej sinusoidalnie zmiennej. Przedstawienie wielkości elektrycznych prądu zmiennego za pomocą wykresów. Wykres wskazowy. Wartość skuteczna prądu zmiennego.
17. Oporność czynna, indukcyjność i pojemność w obwodach prądu zmiennego (323)
Rodzaje oporności w obwodach prądu zmiennego. Oporność czynna. Oporność indukcyjna, siła elektromotoryczna indukcji własnej. Prawo Ohma dla odcinka obwodu o oporności tylko indukcyjnej. Obwód prądu zmiennego z pojemnością. Prawo Ohma dla obwodu o oporności tylko pojemnościowej.
18. Obwody szeregowe prądu zmiennego (337)
Wiadomości ogólne. Połączenie szeregowe opornika z cewką. Połączenie szeregowe opornika z kondensatorem. Połączenie szeregowe opornika, cewki i kondensatora. Rezonans napięć.
19. Obwody równoległe prądu zmiennego (360)
Uwagi ogólne. Opornik i cewka połączone równolegle. Opornik i kondensator połączone równolegle. Opornik, cewka i kondensator połączone równolegle. Rezonans prądów.
20. Moc i praca prądu zmiennego (368)
Moc chwilowa i moc czynna. Moc bierna indukcyjna. Moc bierna pojemnościowa. Moc pozorna. Wzór ogólny na moc prądu. Współczynnik mocy. Trójkąt mocy. Straty w cewce o rdzeniu stalowym w obwodzie prądu zmiennego. Praca prądu sinusoidalnie zmiennego.
21. Prąd trójfazowy (383)
Istota prądu zmiennego trójfazowego. Powstawanie prądu zmiennego trójfazowego. Połączenie faz w gwiazdę. Połączenie faz w trójkąt. Łączenie odbiorników do sieci prądu trójfazowego. Moc prądu trójfazowego. Wytwarzanie pola wirującego. Zasada działania silnika indukcyjnego.
22. Przyrządy pomiarowe i pomiary w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (421)
Pomiar prądu i napięcia. Przyrządy pomiarowe indukcyjne. Pomiar mocy i energii jednofazowego prądu zmiennego. Pomiar współczynnika mocy. Pomiar mocy i energii trójfazowego prądu zmiennego. Pomiar częstotliwości.
23. Klasyfikacja, przepisy i szczegóły konstrukcyjne elektrycznych przyrządów pomiarowych (439)
Podział ze względu na rodzaj wielkości mierzonej i budowę przyrządu. Dokładność wskazań i klasy dokładności. Podział przyrządów pomiarowych ze względu na budowę organu wskazującego, sposób pracy i rodzaj prądu. Symbole na tarczy podziałkowej. Szczegóły konstrukcyjne. Przepisy i normy dotyczące przyrządów elektrycznych.
24. Wiadomości z techniki wysokich napięć (450)
Wiadomości wstępne. Zależności pomiędzy wytrzymałością elektryczną a polem elektrycznym. Obrazy pola elektrycznego przy różnych układach elektrod. Mechanizm i typowe formy wyładowań w powietrzu. Stratność dielektryczna. Przepięcia i ochrona przepięciowa.
25. Porażenie prądem elektrycznym i środki zapobiegawcze (464)
Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki. Ochrona przed porażeniem. Uziemienia ochronne. Wyłączniki ochronne. Obniżanie napięcia. Sprzęt i narzędzia ochronne.
Wartości sinusów i kosinusów (476)
Tablice pomocnicze do obliczeń (477)
Skorowidz (480)