Teoria obwodów elektrycznych


Marian Suski "Teoria obwodów elektrycznych"
Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, nakład 600 + 25 egz., Wrocław, 1969, (podziękowania dla Stanisława za przekazane materiały umożliwiające opracowanie tej karty katalogowej)

1. Wprowadzenie (3)
Zakres przedmiotu. Elementy obwodów elektrycznych. Klasyfikacja obwodów i ich elementów składowych. Przekazywanie informacji. Szerokość pasma częstotliwości najczęściej stosowanych sygnałów elektrycznych. Sposoby przekazywania informacji, pojęcie kanału telekomunikacyjnego, modulacja i jej rodzaje. Podział zakresu częstotliwości i zastosowania poszczególnych pasm częstotliwości. Rys historyczny rozwoju urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych.
2. Pojęcia podstawowe i konwencje dotyczące obwodów elektrycznych (17)
Rodzaje prądów elektrycznych. Wartości napięć i natężeń prądów zmiennych. Strzałkowanie napięć prądów stałych i zmiennych. Zapis przebiegów elektrycznych. Charakterystyka elementów R, L, C, M. Elektryczne schematy zastępcze rzeczywistych elementów układowych. Energia i moc.
3. Odpowiedź obwodu elektrycznego przy sinusoidalnej sile wymuszającej w stanie ustalonym (33)
Wyjaśnienie pojęć. Zależność między prądem i napięciem na pojedynczych elementach R, L, C. Pojęcie reaktancji i susceptancji. Zależność między prądem i napięciem w pojedynczym obwodzie szeregowym R, L, C. Zależności między napięciami i prądami w gałęziach pojedynczego obwodu równoległego R, L, C. Krzywe rezonansu obwodu szeregowego i równoległego oraz szerokość pasma tych obwodów. Zastosowanie liczb zespolonych do obliczania odpowiedzi obwodów elektrycznych przy sinusoidalnym wymuszeniu. Moc w obwodzie prądu sinusoidalnie zmiennego. Przekształcenia pojedynczych obwodów elektrycznych. Obliczanie odpowiedzi złożonego obwodu elektrycznego na sinusoidalną siłę wymuszającą metodą liczb zespolonych. Twierdzenia podstawowe dla obwodów elektrycznych. Zależności dotyczące mocy w obwodach elektrycznych.
4. Obwody sprzężone indukcyjnie (100)
Współczynnik sprzężenia. Transformator idealny. Transformator bez rdzenia ferromagnetycznego. Energia uzwojeń sprzężonych. Przykład na zastosowanie układów zastępczych do obliczania impedancji wejściowej i energii obwodów sprzężonych. Krzywe rezonansu obwodów sprzężonych.
5. Obwody prądów wielofazowych (119)
Ogólne zależności i zalety prądów wielofazowych. Moce w obwodach trójfazowych symetrycznych. Przykład układu sześciofazowego. Przykłady obciążeń niesymetrycznych układu gwiazdowego.
6. Wstępne wiadomości o metodach topologicznych analizy obwodów elektrycznych (127)
Pojęcia podstawowe. Sposoby obliczania wyznacznika sieci. Obliczanie transmitancji obwodu metodą topologiczną. Przykłady obliczania admitancji względem impedancji wejściowej i transmitancji obwodu. Macierze strukturalne zorientowanych grafów liniowych.
Pytania egzaminacyjne - rok II, semestr III (145)
7. Czwórniki (149)
Wiadomości wstępne. Klasyfikacja czwórników. Równoważność czwórników. Równania macierzowe czwórników. Metody wyznaczania wyrazów poszczególnych macierzy. Zależność wyrazów poszczególnych macierzy od impedancji zwarcia i rozwarcia czwórnika. Wyznaczenie impedancji charakterystycznych i tamowności charakterystycznej. Łączenie czwórników. Układy zastępczych czwórników równoważnych. Czwórniki symetryczne. Czwórnik typu T zbocznikowany i czwórnik krzyżowy. Czwórniki reaktancyjne jako układy dopasowujące.
8. Miary tłumienia i zniekształceń liniowych oraz nieliniowych (182)
Miary tłumienia. Zniekształcenia w obwodach liniowych (linearnych). Zniekształcenia w obwodach nieliniowych.
9. Zasady analizy przebiegów periodycznych odkształconych (187)
Ogólna charakterystyka analizy. Wyznaczanie współczynników szeregu Fouriera. Redukcja ilości wyrazów rozwinięcia Fouriera przy przebiegach symetrycznych. Szereg Fouriera w postaci wykładniczej. Przykłady rozkładów funkcji periodycznych niesinusoidalnych. Sens fizyczny poszczególnych wyrazów postaci trygonometrycznej i wykładniczej. Równość Parservala. Przenoszenie sygnałów okresowych niesinusoidalnych przez czwórniki liniowe.
10. Zasady analizy obwodów nieliniowych (nielinearnych) (204)
Wprowadzenie w zagadnienia nieliniowe. Charakterystyki typowych elementów nieliniowych. Graficzne metody wyznaczania charakterystyk obwodów zawierających elementy rezystancyjne nieliniowe dla wartości chwilowych. Rozwiązywanie obwodów złożonych, nieliniowych dla wartości chwilowych. Stabilizacja napięcia za pomocą rezystancyjnego elementu nieliniowego. Stabilność pracy nieliniowego obwodu rezystancyjnego. Odpowiedź rezystancyjnych obwodów nieliniowych bezinercyjnych na działanie zmiennej siły wymuszającej. Wykorzystanie nieliniowych elementów dla przemiany sygnałów elektrycznych - przykłady. Elementy nieliniowe o charakterystykach z pętlą histerezy.
11. Tory długie (linie przesyłowe) (254)
Ogólna charakterystyka. Podział torów długich. Charakterystyka parametrów jednostkowych. Równania falowe toru długiego. Sens fizyczny alfa i beta. Prędkość fazowa i grupowa w torze przesyłowym. Tor długi jako czwórnik, impedancja wejściowa toru. Zniekształcenia w torach długich. Impedancja wejściowa toru zwartego i rozwartego na końcu. Współczynniki odbicia w torze zakończonym impedancją Zk. Rozkład fali stojącej wzdłuż toru. Parametry i własności toru bez strat. Układ równoważny toru. Stany nieustalone w torach długich.
Pytania egzaminacyjne - rok II, semestr IV (297)