Badanie lamp elektronowych

Badanie lamp elektronowych, Ł. A. Dudnik
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 3000 + 260 egz., Warszawa, 1961.
Z języka rosyjskiego tłumaczyli Ryszard Kalicki i Zbigniew Śledziński

"Książka zawiera opis metod pomiarowych i zasadnicze układy pomiarowe lamp elektronowych wzmacniających i generacyjnych średniej mocy.
Opisane tu są następujące metody pomiarowe: prądu i napięcia żarzenia, emisji katody, prądów oraz mocy admisyjnej poszczególnych elektrod i ich temperatury.
Przeprowadzone są analizy pomiaru pojemności międzyelektrodowych, metody odtwarzania charakterystyk i pomiaru parametrów statycznych lamp elektronowych oraz określenia uchybów przy pomiarze parametrów.
Podane są metody badania lamp końcowych dla wzmacniaczy, lamp nadawczych średniej mocy oraz lamp do wzmacniaczy wielkiej i pośredniej częstotliwości, jak również wskazówki do pomiaru oporności wejściowej lamp i szumów lamp elektronowych. Oprócz tego mamy tu wiadomości o badaniach mechanicznych i klimatycznych oraz o przemysłowych warunkach badania parametrów lamp.
Do każdego rozdziału podano wykaz literatury.
Książka jest przeznaczona dla radiotechników zatrudnionych przy badaniu i pomiarach lamp elektronowych, dla zaawansowanych radioamatorów jak również może służyć za lekturę uzupełniającą dla studentów wydziałów łączności"

 1. Badania lamp elektronowych (7)
  1. Wstęp.
  2. Elektryczne właściwości lamp elektronowych i metody badań.
 2. Pomiary prądu i napięcia żarzenia (14)
  1. Wpływ temperatury na pracę katody.
  2. Wpływ napięcia i prądu żarzenia na pracę katody.
  3. Wpływ prądu anodowego na prąd żarzenia katody.
  4. Zasilanie katody.
  5. Podstawowe układy do pomiaru napięcia i prądu żarzenia.
 3. Pomiar emisji katod (21)
  1. Rozmaite kryteria zdolności emisyjnej katod.
  2. Pomiar emisji katod przy stałych napięciach na elektrodach.
  3. Pomiar emisji katod przy napięciach zmiennych na elektrodach.
  4. Pomiar emisji katod przy napięciach impulsowych na elektrodach.
  5. Badanie emisji katod za pomocą oscylografu katodowego.
  6. Pomiar umownej emisji katody.
 4. Pomiar prądów elektrodowych (35)
  1. Pomiar prądu anody i siatki ekranującej.
  2. Prąd siatki sterującej.
  3. Pomiar całkowitego prądu siatki sterującej.
  4. Pomiar składowej jonowej prądu siatkowego.
  5. Pomiar termoelektronowej emisji siatki.
  6. Pomiar prądu katody.
 5. Pomiar mocy wydzielanej na elektrodach lampy elektronowej oraz pomiar temperatury elektrod (56)
  1. Pomiar mocy wydzielanej na elektrodach.
  2. Pomiar temperatury elektrod.
 6. Pomiar pojemności międzyelektrodowych (68)
  1. Pomiar pojemności międzyelektrodowych w lampach elektronowych.
  2. Metoda mostkowa.
  3. Metoda porównawcza.
  4. Metoda dzielnika napięcia.
 7. Odtwarzanie charakterystyk statycznych (78)
  1. Statyczne charakterystyki lamp elektronowych.
  2. Odtwarzanie charakterystyk przy prądzie stałym.
  3. Odtwarzanie charakterystyk statycznych metodą impulsową.
  4. Odtwarzanie charakterystyk statycznych lamp generacyjnych przy prądzie zmiennym.
  5. Odtwarzanie charakterystyk statycznych metodą oscylograficzną.
 8. Pomiar statycznych (charakterystycznych) parametrów lamp elektronowych (96)
  1. Charakterystyczne parametry statyczne.
  2. Graficzna metoda określania parametrów lamp z ich charakterystyk statycznych.
  3. Pomiar parametrów metodą dwóch odczytań.
  4. Określenie parametrów statycznych metodą stosunku napięć.
  5. Metoda składowej zmiennej prądu anodowego.
  6. Metoda składowej zmiennej prądu anodowego z zastosowaniem stabilizatora elektronowego w obwodzie anody (metoda D.W.Siergiejewa).
  7. Pomiar nachylenia charakterystyki metodą impulsową.
 9. Określenie uchybów przy pomiarach lamp elektronowych (123)
  1. O uchybach pomiarów parametrów lamp elektronowych.
  2. Uchyby metod pomiarów parametrów.
  3. Określenie uchybów wynikających w następstwie zmiany warunków pracy lampy.
  4. Wpływ uchybów przyrządów pomiarowych na dokładność pomiarów parametrów.
  5. Określenie uchybu pomiaru parametrów warunków badania lampy.
 10. Pomiary lamp wzmacniaczy mocy i lamp generacyjnych mocy średniej (132)
  1. Dynamiczne parametry lamp wzmocnienia mocy.
  2. Pomiar użytecznej mocy i zniekształceń nieliniowych lampy pracującej w klasie A, jako wzmacniacz małej częstotliwości.
  3. Pomiar mocy użytecznej lamp pracujących w układzie wzmacniacza małej częstotliwości w klasie B.
  4. Pomiar zmiennej mocy lampy, pracującej jako rezonansowy wzmacniacz wielkiej częstotliwości.
 11. Badania lamp wzmacniających napięcia wielkiej częstotliwości oraz lamp przemiany częstotliwości (145)
  1. Badania lamp wzmacniających napięcia wielkiej częstotliwości.
  2. Badania lamp przemiany częstotliwości.
 12. Pomiar oporności wejściowych lamp (165)
  1. Parametry lamp elektronowych, pracujących przy wielkich i bardzo wielkich częstotliwościach.
  2. Metody pomiaru przewodności wejściowej lampy przy bardzo wielkich częstotliwościach.
 13. Pomiar szumów w lampach elektronowych (179)
  1. Źródła szumów i ich parametry w lampach elektronowych.
  2. Pomiar szumów wielkiej częstotliwości w lampach elektronowych.
  3. Pomiar szumu grzejnika (buczenie).
  4. Pomiar szumów spowodowanych czynnikami mechanicznymi i akustycznymi działającymi na lampy.
 14. Nieelektryczne badania lamp elektronowych (191)
  1. Wiadomości ogólne o badaniach mechanicznych i klimatycznych.
  2. Badania odporności na drgania.
  3. Odtwarzanie charakterystyk rezonansowych.
  4. Badanie wytrzymałości na wstrząsy oraz uderzenia.
  5. Badania klimatyczne.
 15. Przemysłowe urządzenia do pomiaru elektrycznych parametrów lamp elektronowych (204)
  1. Podstawowe wymagania stawiane przemysłowym urządzeniom pomiarowym.
  2. Układy zasilające i regulujące stosowane w urządzeniach do pomiaru parametrów lamp elektronowych.
  3. Wybór mierników dla przemysłowych urządzeń pomiarowych.
  4. Urządzenia przełączające i pomocnicze.
  5. Typowe urządzenia przemysłowe do pomiaru parametrów lamp elektronowych.
  6. Perspektywy automatyzacji urządzeń pomiarowych.