Anteny krótkofalowe (wyd. 1)

Anteny krótkofalowe, Ajzenberg G.Z.
Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 2700 egz., Warszawa, 1966
tłumaczyli: Janusz Molski, Włodzimierz Szulakowski.
Uwaga: skan okładki bez obwoluty. [1]

" W książce podano klasyczną teorię elektromagnetyzmu, ogólne zasady projektowania anten krótkofalowych oraz charakterystyki i metodę obliczeń podstawowych typów tego rodzaju anten. Szczególnie obszernie potraktowane są anteny krótkofalowe stosowane w radiolokacji, radiokomunikacji i telewizji.
 Książka przeznaczona jest dla inżynierów pracujących przy projektowaniu i eksploatacji anten krótkofalowych. Może ona również służyć jako książka pomocnicza dla studentów wyższych szkół technicznych."

 • Przedmowa (11)
 • Przedmowa do wydania polskiego (13)
 • Wykaz ważniejszych oznaczeń (14)
 1. Teoria linii jednorodnej (17)
  1.1. Równania telegrafistów.
  1.2. Rozwiązanie równań telegrafistów.
  1.3. Współczynnik tłumienia, współczynnik fazowy i prędkość fazowa rozchodzenia się fal.
  1.4. Współczynnik odbicia.
  1.5. Rozkład napięcia i prądu w linii bez strat.
  1.6. Rozdział napięcia i prądu w linii ze stratami.
  1.7. Współczynnik fali bieżącej w linii bez strat.
  1.8. Współczynnik fali bieżącej w linii ze stratami.
  1.9. Impedancja zastępcza linii w danym punkcie i impedancja wejściowa linii bez strat.
  1.10. Impedancja zastępcza linii w danym punkcie i impedancja wejściowa linii ze stratami.
  1.11. Maksymalne i minimalne wartości impedancji zastępczej linii w danym punkcie dla linii bez strat.
  1.12. Maksymalne i minimalne wartości impedancji zastępczej linii w danym punkcie dla liniize stratami.
  1.13. Maksymalne napięcia, potencjały i prądy występujące w linii. Maksymalne natężenie pola elektrycznego.
  1.14. Współczynnik sprawności linii.
  1.15. Fale rezonansowe linii.
  1.16. Zakres zastosowania teorii jednorodnych linii długich.
 2. Linie wykładnicze i stopniowane (45)
  2.1. Równania różniczkowe linii ze zmienną impedancją falową i ich rozwiązanie. Linie wykładnicze.
  2.2. Współczynnik propagacji.
  2.3. Współczynnik odbicia i warunki przy których nie występują odbicia.
  2.4. Impedancja wejściowa linii.
  2.5. Zależność niezbędnej długości linii wykładniczej od założonej wartości współczynnika fali bieżącej.
  2.6. Ogólne uwagi o liniach stopniowanych.
  2.7. Znormalizowane impedancje falowe linii stopniowanej.
  2.8. Określenie długości stopnia i zakresu fal, w którego przedziałach zapewnia się daną wartość współczynnika odbicia.
  2.9. Określenie współczynnika odbicia w granicach roboczego zakresu linii stopniowanej.
 3. Sprzężone linie dwuprzewodowe niesymetryczne (62)
  3.1. Uwagi ogólne.
  3.2. Określenie stałych rozłożonych i impedancji falowych linii sprzężonych.
  3.3. Równania Pistolkorsa dla linii niesymetrycznej.
  3.4. Fale współfazowe i fale przeciwfazowe w linii niesymetrycznej.
  3.5. Przykłady obliczeń linii niesymetrycznych.
 4. Promieniowanie fal radiowych (74)
  4.1. Pierwsze równanie Maxwella.
  4.2. Drugie równanie Maxwella.
  4.3. Układ równań Maxwella.
  4.4. Twierdzenie Poyntinga.
  4.5. Potencjał wektorowy i potencjał skalarny. Prędkość rozchodzenia się pola elektromagnetycznego.
  4.6. Promieniowanie fal elektromagnetycznych.
  4.7. Doświadczenie Hertza.
  4.8. Teoria elementarnego wibratora.
  4.9. Trzy strefy pola wibratora.
  4.10. Natężenie pola elektrycznego w próżni w strefie dalekiej.
  4.11. Moc promieniowana przez wibrator.
  4.12. Rezystancja promieniowania wibratora.
 5. Teoria promieniowania anten i teoria odbioru (97)
  5.1. Wyprowadzenie wzoru na charakterystykę kierunkowości dla pojedynczego przewodu.
  5.2. Szczególny przypadek promieniowania pojedynczego przewodu w swobodnej przestrzeni.
  5.3. Dipol. Rozkład prądu w dipolu.
  5.4. Charakterystyka kierunkowości dipola znajdującego się w swobodnej przestrzeni.
  5.5. Wpływ ziemi na charakterystykę kierunkowości dipola.
  5.6. Właściwości kierunkowe układu wibratorów.
  5.7. Ogólne wzory do obliczenia mocy promieniowanej i rezystancji promieniowania wibratora.
  5.8. Obliczenie rezystancji promieniowania dipola.
  5.9. Rezystancja promieniowania przewodu o fali bieżącej prądu.
  5.10. Obliczanie impedancji wejściowej dipola.
  5.11. Ogólne uwagi o wibratorach sprzężonych.
  5.12. Metoda wzbudzonych SEM. Obliczanie impedancji wprowadzonej i wzajemnej. Przybliżone wzory do obliczania impedancji wzajemnych.
  5.13. Zastosowanie metody wzbudzonych SEM do obliczania impedancji promieniowania i prądów w przypadku dwóch wibratorów sprzężonych.
  5.14. Zastosowanie metody wzbudzonych SEM do obliczania impedancji promieniowania i prądów w przypadku dwóch wibratorów sprzężonych, z których jeden jest pasywny.
  5.15. Obliczanie impedancji promieniowania i prądu w antenie złożonej z wielu wibratorów.
  5.16. Zastosowanie metody wzbudzonych SEM do określenia wpływu ziemi na impedancję promieniowania pojedynczego dipola.
  5.17. Zastosowanie metody wzbudzonych SEM do określenia wpływu ziemi na impedancję promieniowania anteny złożonej.
  5.18. Obliczanie impedancji wejściowej układu wibratorów sprzężonych.
  5.19. Uogólnienie teorii wibratorów sprzężonych.
  5.20. Zastosowanie teorii dipola do analizy wibratora pionowego niesymetrycznego.
  5.21. Mechanizm procesu odbioru.
  5.22. Zastosowanie zasady wzajemności do analizy właściwości anten odbiorczych.
  5.23. Układ zastępczy anteny odbiorczej. Warunki maksymalnego przekazania mocy.
  5.24. Zastosowanie zasady wzajemności do analizy dipola odbiorczego.
 6. Parametry elektryczne charakteryzujące anteny nadawcze i odbiorcze (142)
  6.1. Zysk kierunkowy anteny nadawczej.
  6.2. Współczynnik sprawności anteny nadawczej.
  6.3. Zysk energetyczny anteny nadawczej.
  6.4. Zysk kierunkowy anteny odbiorczej.
  6.5. Zysk energetyczny anteny odbiorczej. Wyrażenie mocy doprowadzonej do wejścia odbiornika przez zysk energetyczny.
  6.6. Współczynnik sprawności anteny odbiorczej.
  6.7. Równość liczbowych wartości ε i D przy nadawaniu i odbiorze.
  6.8. Długość skuteczna anteny odbiorczej.
  6.9. Niezależność poziomu odbioru zewnętrznych zakłóceń niekierunkowych od właściwości kierunkowych anteny. Wpływ parametrów ε, D i η anteny odbiorczej na stosunek mocy sygnału użytecznego do mocy zakłóceń.
  6.10. Zysk kierunkowy SEM.
 7. Podstawy i metody projektowania anten krótkofalowych (154)
  7.1. Niezbędny zakres częstotliwości.
  7.2. Kąty nachylenia i dewiacja promieni radiowych dochodzących do punktu odbioru.
  7.3. Echa i zaniki. Zaniki selektywne.
  7.4. Wymagania stawiane antenom nadawczym i metody ich projektowania.
  7.5. Typy anten nadawczych.
  7.6. Wymagania stawiane antenom odbiorczym.
  7.7. Metody projektowania anten odbiorczych.
  7.8. Typy anten odbiorczych.
 8. Maksymalna dopuszczalna moc w napowietrznych liniach zasilających i w antenach (174)
  8.1. Maksymalna dopuszczalna moc w liniach zasilających.
  8.2. Maksymalna dopuszczalna moc w antenie.
 9. Dipol poziomy (DH) (177)
  9.1. Opis i oznaczenia umowne.
  9.2. Ogólne wyrażenie na charakterystykę kierunkowości.
  9.3. Charakterystyka kierunkowości w płaszczyźnie pionowej.
  9.4. Charakterystyka kierunkowości w płaszczyźnie poziomej.
  9.5. Rezystancja promieniowania.
  9.6. Impedancja wejściowa.
  9.7. Zysk kierunkowy D i zysk energetyczny ε.
  9.8. Maksymalne natężenie pola i maksymalna dopuszczalna moc w dipolu.
  9.9. Zakres wykorzystania.
  9.10. Rozwiązania konstrukcyjne i zasilanie dipola wykonanego z pojedynczego cienkiego przewodu.
  9.11. Rozwiązanie konstrukcyjne i zasilanie dipola poziomego o zmniejszonej impedancji falowej. Dipol Nadjenienki.
  9.12. Dipol zakresowy bocznikowy.
  9.13. Dipole odbiorcze.
  9.14. Antena kątowa Pistolkorsa.
  9.15. Dipol z reflektorem lub direktorem.
 10. Wibratory pionowe symetryczne i niesymetryczne (216)
  10.1. Charakterystyka kierunkowości.
  10.2. rezystancja promieniowania i impedancja wejściowa.
  10.3. Zysk kierunkowy i zysk energetyczny.
  10.4. Rozwiązanie konstrukcyjne.
 11. Antena współfazowa pozioma (AWH) (227)
  11.1. Opis i umowne oznaczenia.
  11.2. Obliczanie prądu w reflektorze.
  11.3. Właściwości kierunkowe.
  11.4. Impedancja promieniowania.
  11.5. Zysk kierunkowy i zysk energetyczny.
  11.6. Impedancja wejściowa.
  11.7. Maksymalne skuteczne prądy, napięcia i maksymalne amplitudy natężenia pola w antenie.
  11.8. Zakres wykorzystania anteny AWH.
  11.9. Rozwiązanie konstrukcyjne anteny.
  11.10. Antena odbiorcza AWH.
  11.11. Regulowanie charakterystyki kierunkowości w płaszczyźnie poziomej.
 12. Antena współfazowa pozioma zakresowa (AWHZ) (247)
  12.1. Opis i oznaczenia umowne.
  12.2. Obliczanie prądu w reflektorze nastrajanym.
  12.3. Wzory do obliczania charakterystyk kierunkowości i parametrów anteny - AWHZRn.
  12.4. Wzory do obliczania charakterystyk kierunkowości, zysku energetycznego i zysku kierunkowego anteny AWHZRa.
  12.5. Wzory do obliczania szerokości charakterystyki kierunkowości w płaszczyźnie poziomej.
  12.6. Charakterystyki kierunkowości i parametry anteny AWHZ.
  12.7. Dopasowanie anteny do linii zasilającej. Wykonywanie dipoli i linii rozdzielających. Zakres stosowania anten AWHZ.
  12.8. Wykonanie reflektora aperiodycznego.
  12.9. Umieszczenie dwóch anten AWHZRa po obu stronach reflektora.
  12.10. Zawieszenie układu anteny AWHZ.
  12.11. Anteny AWHZRa ze sztywnymi dipolami o zasilaniu bocznikowym.
  12.12. Anteny odbiorcze AWHZ.
  12.13. Odbiorcze anteny współfazowe z małym poziomem listków bocznych.
 13. Antena rombowa (AR) (276)
  13.1. Opis i oznaczenia umowne.
  13.2. zasada pracy.
  13.3. Właściwości kierunkowe.
  13.4. Współczynnik tłumienia i rezystancja promieniowania.
  13.5. Zysk energetyczny i zysk kierunkowy.
  13.6. Współczynnik sprawności.
  13.7. Maksymalna moc.
  13.8. wybór rozmiarów anteny rombowej. Wyniki obliczeń charakterystyki kierunkowości i parametrów anteny rombowej.
  13.9. Zakres stosowania anteny rombowej.
  13.10. Podwójna antena rombowa (AR2).
  13.11. Dwie podwójne anteny rombowe (2ARH2).
  13.12. Antena rombowa  ze sprzężeniem zwrotnym.
  13.13. Antena rombowa załamana (ARZ).
  13.14. Zawieszenie anten rombowych na wspólnych masztach.
  13.15. Rozwiązania konstrukcyjne anten rombowych.
  13.16. Odbiorcze anteny rombowe.
 14. Anteny o fali bieżącej (AB) (326)
  14.1. Opis i oznaczenia umowne.
  14.2. zasada pracy anteny o fali bieżącej.
  14.3. Optymalna prędkość fazowa propagacji.
  14.4. Wybór elementów sprzęgających dipole z linią zbiorczą.
  14.5. Obliczanie prędkości fazowej, tłumienia i impedancji falowej linii zbiorczej.
  14.6. Wzory na charakterystykę kierunkowości anteny o fali bieżącej.
  14.7. Zysk energetyczny, sprawność i zysk kierunkowy.
  14.8. Złożone anteny o fali bieżącej.
  14.9. Parametry elektryczne anteny o fali bieżącej z rezystancjami sprzęgającymi.
  14.10. Anteny o fali bieżącej z regulowaną charakterystyką kierunkowości.
  14.11. Właściwości kierunkowe anteny 3ABR2.
  14.12. Zysk kierunkowy, sprawność oraz zysk energetyczny anteny 3ABR2.
  14.13. Parametry elektryczne anteny o fali bieżącej ze sprzężeniami pojemnościowymi.
  14.14. Przesuwnik fazowy do regulacji charakterystyki kierunkowości anteny złożonej 3ABR2.
  14.15. Antena pionowa o fali bieżącej (ABW).
  14.16. Rozwiązania konstrukcyjne anten o fali bieżącej.
 15. Jednoprzewodowa antena o fali bieżącej (ABJ) (378)
  15.1. Układ i zasada pracy anteny.
  15.2. Wzory obliczeniowe.
  15.3. Dobór wymiarów anteny.
  15.4. Parametry elektryczne anteny ABJ300/3,5.
  15.5. Parametry elektryczne anteny ABJ100/2,5.
  15.6. Anteny złożone o fali bieżącej.
  15.7. Rozwiązania konstrukcyjne anteny ABJ.
 16. Anteny o stałej szerokości charakterystyki kierunkowości (391)
  16.1. Uwagi ogólne dotyczące anteny o strukturze logarytmiczno - periodycznej.
  16.2. Układ i zasada pracy anteny logarytmicznej.
  16.3. Wyniki pomiarów modeli redukcyjnych anten logarytmicznych.
  16.4. Zastosowanie anten logarytmicznych w zakresie krótkofalowym.
  16.5. Inne układy anten o stałej szerokości charakterystyki kierunkowości.
 17. Względna odporność anten odbiorczych na zakłócenia (411)
  17.1. Przybliżone obliczenia zysku kierunkowego według SEM.
  17.2. Wyniki obliczeń.
 18. Metody przeciwdziałania zanikom sygnału w odbiorze radiowym (415)
  18.1. Odbiór przestrzenno - zbiorczy.
  18.2. Odbiór za pomocą anten o różnej polaryzacji.
  18.3. Antena o regulowanej charakterystyce kierunkowości.
 19. Linie antenowe. Przełączanie anten i linii antenowych (423)
  19.1. Wymagania stawiane liniom zasilającym anteny nadawcze.
  19.2. Rodzaje linii zasilających anteny nadawcze.
  19.3. Linie zasilające anten odbiorczych. Dane konstrukcyjne i parametry elektryczne.
  19.4. Komutacja anten nadawczych.
  19.5. Wprowadzenia i komutacja linii zasilających anten odbiorczych.
  19.6. Transformator umożliwiający przejście z czteroprzewodowej linii na współosiową linię zasilającą.
  19.7. Wielokrotne wykorzystywanie anten i linii zasilających.
  19.8. Zabezpieczenie anten przed wyładowaniami atmosferycznymi.
  19.9. Liniowe transformatory wykładnicze.
 20. Strojenie i badanie anten (474)
  20.1. Aparatura pomiarowa.
  20.2. Strojenie i badanie anten. Strojenie linii zasilającej na falę bieżącą.
  20.3. Strojenie i badanie anten AWH i AWHZ dla dwóch fal roboczych.
  20.4. Badanie i strojenie anten AWHZRn i AWHZRa.
  20.5. Badanie anten rombowych i anten o fali bieżącej.
  20.6. Pomiary charakterystyk kierunkowości anten.
  20.7. Pomiar współczynnika sprawności linii zasilających anteny.
  Dodatki (496)
  Dodatek 1. Wyprowadzenie  przybliżonego wzoru na impedancję falową linii jednorodnej.
  Dodatek 2. Wyprowadzenie wzoru na współczynnik sprawności fali bieżącej.
  Dodatek 3. Wyprowadzenie wzoru na współczynnik sprawności linii zasilającej.
  Dodatek 4. Wyprowadzenie wzorów na charakterystykę kierunkowości anten AWH i AWHZ.
  Dodatek 5. Wyprowadzenie wzoru na charakterystykę kierunkowości anteny rombowej.
  Dodatek 6. Wyprowadzenie wzoru na charakterystykę kierunkowości anteny o fali bieżącej.
  Dodatek 7. Wyprowadzenie podstawowych wzorów do obliczania anteny rombowej.
  Dodatek 8. Analiza pracy reflektometru.
  Przypisy (512)
  P1. Wzory do obliczania kierunku (azymutu) i długości linii radiowej.
  P2. Wzór i wykres do obliczania kąta nachylenia promienia względem horyzontu.
  P3. Wykresy do obliczania wzajemnych impedancji dipoli równoległych.
   P3.1. Funkcje pomocnicze do obliczania wzajemnych impedancji dipoli.
   P3.2. Wykresy impedancji wzajemnych dwóch równoległych dipoli.
  P4. Wzory do obliczania stałych rozłożonych i impedancji falowych linii zasilających.
   P4.1. Zależność między L1, C1 i R0.
   P4.2. Wzory do obliczania L1, C1, R1 i R0.
   P4.3. Wzory do obliczania impedancji falowych niektórych typów linii zasilających.
  P5. Materiały do wykonywania anten krótkofalowych.
   P5.1. Przewody.
   P5.2. Izolatory.
  P6. Sinus i cosinus całkowy.
  P7. Wykresy do określania impedancji wejściowych.
  Literatura (554)
  Skorowidz (555)