Przyrządy elektronowe


M. i M.  Gurewicze "Przyrządy elektronowe"
Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 1, nakład 4000 egz., Warszawa, 1962
Przełożył i uzupełnił dr inż. Jakub Grycan

Okładka:
Wszechstronna radiofonizacja miast i wsi, dalekosiężna łączność telefoniczna, telegraficzna i teleskopowa, zarówno przewodowa, jak i radiowa, telewizja programowa i użytkowa, radiolokacja i radionawigacja, radiogeodezja i radiometeorologia, radioastronomia i poznawanie wszechświata, radiospektroskopia i poznawanie mikroświata, automatyka elektronowa i szybkodziałające elektronowe maszyny liczące, przyspieszacze cząstek atomowych i kierowanie procesami jądrowymi, radiogeologia i poznawanie wnętrza Ziemi, nagrzewanie prądami wielkiej częstotliwości stosowane w zakładach produkcyjnych, badanie procesów biologicznych i szerokie zastosowanie elektroniki w medycynie - oto w skrócie niekompletne wyliczenie dziedzin współczesnej nauki i techniki, które rozwijają się dzięki zastosowaniu różnorodnych przyrządów elektronowych.
Od Redakcji wydania polskiego:
Postęp, jaki obserwujemy w dziedzinie radioelektroniki, jest ściśle związany z osiągnięciami techniki przyrządów elektronowych. W ciągu ostatnich dziesięciu lat opracowano szereg nowych przyrządów, miedzy innymi nowe typy lamp generacyjnych i wzmacniających, dla zakresu bardzo wielkiej częstotliwości, tranzystory, lampy pamięciowe, nowe typy przyrządów gazowanych itp.
W niniejszej książce uwzględnione zostały nowe osiągnięcia z zakresu techniki przyrządów elektronowych, przy czym zwrócono w niej główna uwagę na szczegółowe omówienie istoty zjawisk fizycznych, ograniczając do niezbędnego minimum posługiwanie się wzorami matematycznymi.
Zaletą książki M. i M. Gurewiczów, która w Związku Radzieckim doczekała się w krótkim czasie drugiego wydania, jest omówienie na poziomie średnim całokształtu zagadnień przyrządów elektronowych. Zwięzłość i jasność wykładu z jednoczesnym podaniem problemów eksploatacyjnych i produkcyjnych czyni książkę M. i M. Gurewiczów szczególnie pożyteczną dla uczniów i studentów, a także dla osób związanych z eksploatacją urządzeń radioelektronicznych lub samodzielnie studiujących tę dziedzinę wiedzy.
Przekład niniejszy opracowany został na podstawie drugiego wydania radzieckiego z listopada 1960 r. Dążność do uaktualnienia przekładu spowodowała konieczność uzupełnienia książki rozdziałem XV, napisanym przez dr inż. J. Grycana, a omawiającym parametry i charakterystyki tranzystorów.
Redakcja wyraża nadzieję, że książka będzie pożyteczną pomocą naukową dla polskich czytelników.

0. Wstęp (5)
0.1. Rola elektronowych przyrządów próżniowych i półprzewodnikowych we współczesnej technice
0.2. Zasady działania i budowa elektronowych przyrządów próżniowych
0.3. Krótki zarys historyczny
1. Podstawowe wiadomości o budowie materii, polu elektrycznym i właściwościach elektronu (19)
1.1. Budowa atomu
1.2. Pole elektryczne
1.3. Potencjał elektryczny
1.4. Ruch elektronu w polu elektrycznym i magnetycznym
2. Budowa i praca katod (31)
2.1. Zjawisko emisji elektronowej
2.2. Emisja termoelektronowa
2.3. Elektrostatyczna emisja elektronowa
2.4. Emisja fotoelektronowa
2.5. Emisja wtórna
2.6. Właściwości i parametry katod termoelektronowych
2.7. Katoda wolframowa
2.8. Katoda torowana
2.9. Katoda nawęglana
2.10. Katoda tlenkowa
2.11. Katoda barowa
2.12. Emisja impulsowa
2.14. Zasady eksploatacji katod
3. Lampy dwuelektrodowe (55)
3.1. Zasada działania lampy dwuelektrodowej
3.2. Ładunek przestrzenny
3.3. Charakterystyki lamp dwuelektrodowych
3.4. Parametry lampy dwuelektrodowej
3.5. Zastosowanie lamp dwuelektrodowych
3.6. Główne typy kenotronów i diod małej mocy
3.7. Zasady eksploatacji lamp dwuelektrodowych
4. Lampy trójelektrodowe (85)
4.1. Zasada działania lampy trójelektrodowej
4.2. Napięcie czynne
4.3. Charakterystyki triody
4.4. Prąd siatki
4.5. Wpływ stanu próżni na charakterystyki triody
4.6. Zjawisko dynatronowe w triodzie
4.7. Zakres zastosowania i konstrukcje triod
4.8. Parametry triody
4.9. Równanie wewnętrzne lampy
4.10. Sposoby określania parametrów
4.11. Pojemności międzyelektrodowe triody
4.12. Punkt pracy na charakterystyce i jego wybór
4.13. Sposoby doprowadzania do siatki ujemnego napięcia polaryzacji.
5. Lampy odbiorczo - wzmacniające (122)
5.1. Charakterystyki robocze
5.2. Zastosowanie triody do wzmocnienia napięcia
5.3. Zastosowanie triody do wzmocnienia mocy
5.4. Tetrody
5.5. Tetrody strumieniowe
5.6. Pentody
5.7. Pentody o wydłużonej charakterystyce
5.8. Zasady eksploatacji lamp odbiorczo - wzmacniających
6. Lampy złożone i lampy przemiany częstotliwości (165)
6.1. Triody i diody złożone
6.2. Lampy złożone z pentodą
6.3. Elektronowy wskaźnik strojenia
6.4. Lampy przemiany częstotliwości i mieszające
7. Lampy odbiorczo - wzmacniające bardzo wielkiej częstotliwości (176)
7.1. Właściwości wzmacniania w zakresie bardzo wielkich częstotliwości
7.2. Odległość pomiędzy siatką i katodą w lampach ultrakrótkofalowych
7.3. Przewodność wejściowa
7.4. Parametry i konstrukcja lamp wzmacniających zakresu metrowego i decymetrowego
7.5. Trioda z siatką uziemioną
7.6. Diody dla zakresu fal metrowych i decymetrowych
7.7. Szumy wewnątrzlampowe
8. Lampy generacyjne (209)
8.1. Uwagi ogólne
8.2. Generator lampowy o wzbudzeniu obcym
8.3. Samowzbudny generator lampowy
8.4. Parametry lamp generacyjnych
8.5. Typy i konstrukcje lamp generacyjnych
8.6. Eksploatacja lamp generacyjnych
9. Lampy generacyjne zakresu ultrakrótkofalowego (fal metrowych i decymetrowych) (234)
9.1. Specyfika generacji w zakresie ultrakrótkofalowym
9.2. Parametry lamp ultrakrótkofalowych
9.3. Konstrukcja i typy lamp generacyjnych zakresu metrowego
9.4. Lampy generacyjne zakresu decymetrowego
9.5. Eksploatacja lamp generacyjnych zakresu metrowego i decymetrowego
10. Impulsowe lampy generacyjne (253)
10.1. Impulsowe warunki pracy lamp generacyjnych
10.2. Parametry i konstrukcja lamp impulsowych
10.3. Modulacyjne lampy impulsowe
10.4. Eksploatacja lamp impulsowych
11. Przyrządy do wzmacniania i generacji drgań elektromagnetycznych w zakresie fal centymetrowych i milimetrowych (275)
Klistrony
11.1. Zasada działania klistronu przelotowego
11.2. Metoda modulacji prędkości
11.3. Klistron wzmacniający i generacyjny
11.4. Warunki pracy klistronu przelotowego
11.5. Sprawność klistronu przelotowego
11.6. Strojenie dwurezonatorowego klistronu przelotowego
11.7. Zjawisko rozszerzalności cieplnej
11.8. Klistron refleksowy
11.9. Warunki pracy klistronu refleksowego
11.10. Strojenie elektronowe
11.11. Konstrukcje klistronów refleksowych
Lampy o fali bieżącej i powrotnej
11.12. Lampa o fali bieżącej
11.13. Lampa o fali powrotnej
Magnetrony
11.14. zasada działania magnetronów
11.15. Ruch elektronów we wzajemnie prostopadłych polach: elektrycznym i magnetycznym
11.16. Magnetrony wielownękowe
11.17. Mechanizm przekształcenia energii w magnetronie wielorezonatorowym
11.18. Charakterystyki robocze i typy magnetronów wielorezonatorowych
11.19. Eksploatacja magnetronów wielownękowych
12. Przyrządy elektronopromieniowe (330)
12.1. Zasady działania lampy oscyloskopowej
12.2. Układ elektronooptyczny (działo elektronowe)
12.3. Układ odchylania elektrycznego
12.4. Czułość lampy oscyloskopowej o sterowaniu elektrycznym
12.5. Schemat włączenia lampy oscyloskopowej o sterowaniu elektrycznym
12.6. Specjalne lampy oscyloskopowe o sterowaniu elektrostatycznym
12.7. Ekrany
12.8. Ekrany z poświatą
12.9. Warunki pracy ekranu
12.10. Lampy oscyloskopowe o sterowaniu magnetycznym
12.11. Ogniskowanie magnetyczne
12.12. Układ odchylania magnetycznego
12.13. Lampa oscyloskopowa z barwnym ekranem
12.14. Zasady eksploatacji lamp oscyloskopowych
13. Przyrządy gazowane (367)
13.1. Uwagi ogólne
13.2. Wyładowanie elektryczne w gazie
13.3. Gazotrony
13.4. zasady eksploatacji gazotronów
13.5. Tyratrony
13.6. Budowa i parametry tyratronów
13.7. tyratrony impulsowe
13.8. Zastosowanie tyratronów
13.9. Prostowniki rtęciowe
13.10. Ignitrony
13.11. Przyrządy o wyładowaniu jarzeniowym
13.12. Zwieraki jonowe
13.13. Trygatrony
14. Przyrządy półprzewodnikowe (431)
14.1. Elektrony w atomie
14.2. Poziomy energetyczne elektronów w atomie
14.3. Przewodnictwo elektryczne ciała stałego
14.4. Przewodnictwo dziurowe półprzewodników
14.5. Przewodnictwo domieszkowe półprzewodników
14.6. Większościowe i mniejszościowe nośniki prądu w półprzewodnikach domieszkowych
14.7. Procesy fizyczne w złączu półprzewodnikowym
14.8. Diody półprzewodnikowe
14.9. Zasada działania tranzystorów ostrzowych
14.10. Zasada działania tranzystorów warstwowych
14.11. Zależność wzmocnienia od częstotliwości. Tetrody półprzewodnikowe i tranzystory dyfuzyjne
14.12. Zasady eksploatacji tranzystorów i diod półprzewodnikowych
15. Parametry i charakterystyki tranzystorów (466)
15.1. Równania i parametry czwórnika tranzystorowego
15.2. Sposoby łączenia tranzystorów
15.3. Charakterystyki i parametry statyczne czwórnika tranzystorowego
15.4. Stan dynamiczny czwórnika tranzystorowego
15.5. Bezpośrednie parametry tranzystora
15.6. Związki między bezpośrednimi parametrami tranzystora i jego parametrami czwórnikowymi
15.7. Robocze parametry czwórnika tranzystorowego
15.8. Charakterystyki robocze i warunki pracy tranzystorów
15.9. Roboczy zakres częstotliwości tranzystora
15.10. Szumy tranzystorów
15.11. Dane niektórych tranzystorów produkcji polskiej
16. Przyrządy fotoelektryczne (515)
16.1. Zjawisko fotoelektryczne
16.2. Emisja fotoelektronowa i jej prawa
16.3. Komórki fotoelektryczne (fotodiody) próżniowe
16.4. Charakterystyki próżniowych komórek fotoelektrycznych
16.5. Układy i parametry komórek fotoelektrycznych
16.6. Oporniki fotoelektryczne
16.7. Ogniwa fotoelektryczne
16.8. Zastosowanie przyrządów fotoelektrycznych
17. Różne przyrządy pomocnicze (547)
17.1. Baretery
17.2. Termistory
17.3. Termoelementy próżniowe
17.4. Przekaźniki termoelektryczne
Literatura (556)